Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Edukacja medialna i profilaktyka cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do realizacji zajęć wychowawczych i profilaktycznych z zakresu edukacji medialnej i cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy poszerzą kompetencje informacyjno-komunikacyjne, projektowe i metodyczne w celu sprawnego wykorzystania mediów i technologii edukacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów oraz w edukacji własnej. Studia umożliwią pozyskanie kompetencji niezbędnych w opracowywaniu i prowadzeniu różnych kampanii społecznych i edukacyjnych na temat edukacji medialnej i z zakresu profilaktyki cyberzagrożeń oraz opracowania narzędzi diagnostycznych związanych z podjętą tematyką.

Celem studiów jest kształtowanie umiejętności identyfikowania przez nauczycieli zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenia wspólnych i skoordynowanych z policją i organizacjami pozarządowymi działań profilaktycznych wśród uczniów dotkniętych lub zagrożonych tym zjawiskiem, podejmowanie działań zachęcających uczniów (i ich opiekunów prawnych) do ujawniania przypadków cyberprzemocy oraz stworzenia im dogodnych do tego warunków.
Zgodnie z Wynikami kontroli NIK zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży jest potrzebą współczesności i zadaniem stojącym przed środowiskiem szkolnym i rodzinnym.

Dla kogo?

Studia adresowane są do nauczycieli – absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne, zainteresowanych pogłębianiem kompetencji w zakresie edukacyjnych zastosowań mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Absolwenci pogłębiają kwalifikacje (przygotowanie teoretyczne i praktyczne łączące nauki humanistyczne i społeczne z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi) do nauczania przedmiotów w zakresie edukacji medialnej, problemów uzależnień, mediów i cyberprzestrzeni w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania absolwenci studiów podyplomowych mogą pracować w takich zawodach jak:

 • Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych (263407),
 • Pedagog mediów (235922),
 • Dydaktyk multimedialny (235901),
 • Metodyk edukacji na odległość (235103),
 • Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych (235104).

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w:

 • Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  – art. 160 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 30

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Rozwój mediów tradycyjnych i nowych mediów w Polsce i na świecie
 • Edukacja medialna w Polsce, ujęcie prawne, edukacyjne i społeczne
 • Rola i znaczenie kampanii edukacyjnych i społecznych a edukacja medialna
 • Psychologiczne aspekty mediów tradycyjnych i nowych mediów w rozwoju dziecka i młodzieży
 • Konstruktywne aspekty nowych mediów i ich zastosowanie w procesie uczenia się i nauczania
 • Rodzaje cyberzagrożeń i negatywne oddziaływanie nowych mediów na funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka oraz młodzieży
 • Agresja elektroniczna a cyberbullying wśród dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka zagrożeń cyberświata

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem studiów oraz realizacja praktyk,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów w systemie zjazdów średnio co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godzinach 8:30 – 17:00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Kierownik studiów

dr Sylwia Polcyn

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Sylwia Polcyn

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na kierunku Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne. W roku 2016 r. ukończyłam także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Od 2013 roku byłam doktorantką w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, natomiast od 2017 roku nauczycielem-wychowawcą w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu oraz asystentem na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doktoryzowałam się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 roku pracą „Multimedialne gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego i dra Mariusza Przybyły. Jestem członkiem Wydziałowej Grupy Badawczej: Grupa Badawcza – Gamifikacji w edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem zespołu roboczego pt.: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Jestem także autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zastosowaniem nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i mediami.

Ciekawi mnie

rozwińKonstruktywne i destruktywne konteksty zastosowania nowoczesnych technologii i nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zastosowanie gier komputerowych w toku lekcji, zagrożenia cyfrowego świata.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Edukacja medialna i profilaktyka cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 wrzesień 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 2400 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1200 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 240 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 240 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz, tel: 62 751 99 12, tel: 62 307 00 57, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacja

EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w Kaliszu

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.