Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Trzysemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego są odpowiedzią na potrzeby wynikające ze współczesnej edukacji, która w kontekście globalizacji kultury wciąż ulega przekształceniom. W dobie transnarodowych migracji rozważaniom należy poddać dydaktykę kultury polskiej i języka polskiego.

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Podczas studiów słuchacze przygotują się do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego:

 • dzieci z doświadczeniem migracyjnym (które rozpoczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku),
 • uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców,
 • dzieci dwu- i wielojęzycznych.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia na kierunkach filologicznych, polonistycznych lub humanistycznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Opis

 • zaznajomienie słuchaczy z metodami nauczania języka polskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach zaawansowania;
 • przyswojenie procedur planowania toku dydaktycznego;
 • zapoznanie słuchaczy ze sposobami kształcenia podstawowych sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
 • przyswojenie słuchaczom zasady podporządkowania nauczania systemu językowego efektywności komunikacyjnej;
 • zaznajomienie słuchaczy z materiałami do nauczania języka polskiego jako obcego;
 • zapoznanie z problematyką inkulturacji w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwent uzyska dodatkowe kwalifikacje (merytoryczne przygotowanie oraz kompetencje zawodowe) do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i  w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadał warsztat pracy pozwalający mu zaplanować i przeprowadzić lekcje w różnych grupach wiekowych i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, technik i pomocy dydaktycznych. Ponadto będzie umiał ocenić biegłość językową uczniów oraz przygotować ich do egzaminu państwowego z języka polskiego (Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego Jako Obcego).

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  – art. 160 (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć, o których mowa w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,  które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2016 r. poz. 1453,  2017 r. poz. 1634 i 2019 r. poz. 666.

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 270

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • nauczanie języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego,
 • nauczanie dzieci i młodzieży, nauczanie JPJO na tle polskiego systemu szkolnictwa,
 • metodyka nauczania sprawności językowych,
 • glottodydaktyka a logopedia,
 • komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu cudzoziemców,
 • nauczanie wiedzy o Polsce,
 • dydaktyka kultury,
 • testowanie i ocenianie uczących się języka polskiego jako obcego.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń oraz przygotowanie przez Słuchacza prezentacji prac i zadań wykonanych w trakcie realizacji zajęć.

Egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów..

Słuchacze uzyskują tym samym kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego (zarówno wśród dzieci i młodzieży – zajęcia dodatkowe w szkole, jak i studentów czy osób dorosłych – lektoraty językowe).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów w systemie zjazdów średnio co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godzinach 8:30 – 17:00. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego oraz  w 1 tygodniu  czerwca i/lub  lipca, w dni powszednie.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków. Odbywać się będą w Collegium Da Vinci w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W ramach praktyk wszyscy słuchacze będą obserwować lektoraty na różnych poziomach biegłości językowej prowadzone przez doświadczonych lektorów w siedzibie Partnera.

Kierownik studiów

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów, Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów, Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu, w marcu 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińProwadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.

rozwińOd 11 lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach, autorka licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: dziennikarstwa i jego związku z literaturą,  glottodydaktyki, współczesnej literatury apokryficznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także wychowania dziecka dwujęzycznego. Poza tym miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem), filmów Marvela i gier planszowych.

Partner

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020
 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 3150 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1575 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  315 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 315 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy z uczelnią online

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas–Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.