Mateusz Mostowski
student nowej pedagogiki
II stopnia | Niestacjonarne

Nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa

Specjalizacje:

 • edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
 • edukacja elementarna inkluzją
 • edukacja elementarna z językiem angielskim

Zostań:

 • nauczycielem w przedszkolu
 • nauczycielem nauczania początkowego
 • nauczycielem edukacji włączającej
 • nauczycielem języka obcego
 • pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej
Z uwagi na innowacyjne podejście do programu, w roku akademickim 2015-2016 kierunek otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Studia z przyszłością”.

Studia pedagogiczne II stopnia

Nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa to inaczej nowoczesne studia pedagogiczne, kierunek odpowiadający na potrzeby ucznia w kontekście wyzwań współczesnej edukacji i oferujący znacznie szerszą perspektywę niż tradycyjne studia magisterskie z pedagogiki. Wszystkie specjalizacje na kierunku edukacja prorozwojowa II stopnia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. – dają uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III. Od tradycyjnych studiów nauczycielskich różnią się tym, że w programie ujętym problemowo łączą pogłębioną wiedzę z wielu dyscyplin: pedagogiki, psychologii, socjologii, nauki o mediach i filozofii.

Studia adresujemy do absolwentów I stopnia wszystkich kierunków, m.in. pedagogicznych, humanistycznych i społecznych. W celu wyrównania tzw. wiedzy wyjściowej absolwentom kierunków niepedagogicznych oferujemy na I roku moduły wyrównawcze.

zapisz się zapisz się

Na edukacji prorozwojowej kształcimy nowoczesnych edukatorów, opiekunów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli, którzy potrafią myśleć i działać kreatywnie oraz stosować nowoczesne metody pracy edukacyjnej. Absolwenci nowej pedagogiki wiedzą, jak aktywizować środowisko edukacyjne, w pracy wykorzystują elementy coachingu i tutoringu oraz umiejętnie posługują się technologiami cyfrowymi. Potrafią skutecznie radzić sobie w sytuacji trudnej i w trakcie ciągłych zmian.

 • edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
 • edukacja elementarna inkluzją
 • edukacja elementarna z językiem angielskim

Studia pedagogiczne II stopnia w CDV Poznań to:

 • Zajęcia praktyczne

  85% zajęć ma formę warsztatów pedagogicznych, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz praktyk w placówkach edukacyjnych m.in. w szkołach Da Vinci (szkole podstawowej, gimnazjum i liceum).

 • Eksperci akademiccy

  Wykłady, ćwiczenia, warsztaty na CDV Poznań prowadzą eksperci akademiccy, a także doświadczeni praktycy w obszarze szeroko rozumianej pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

 • Tutor i mentor

  W toku nauki na kierunku Nowa Pedagogika towarzyszyć Ci będzie dwóch opiekunów: tutor (wykładowca CDV Poznań) i mentor (praktyk z placówki oświatowej), z którymi możesz konsultować i omawiać zagadnienia związane z nauką i praktyką zawodową.

 • Prace zaliczeniowe przedstawisz w formie portfolio

  Możesz je przygotować samodzielnie lub w zespole studentów, we współpracy z uczelnianym tutorem i mentorem, wypracowując wspólnie rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych.

 • Certyfikowane kursy

  Umożliwimy Ci udział w certyfikowanych kursach, np. z języka migowego i fonogestów (cued speech), służących do komunikacji z ludźmi z wadami słuchu.

 • Bezpłatnie oprogramowanie

  Jako studentka/student studiów II stopnia na CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet najnowszego oprogramowania Microsoft Office.

Zapisz się na magisterskie studia pedagogiczne już teraz i skorzystaj!

Przy zapisie do 31 lipca, wpisowe 0 zł.

Oszczędzasz 300 zł!

Partnerzy kierunku nowa pedagogika

Specjalizacje

Opis

Niezależnie od wybranej specjalizacji zdobędziesz zawód nauczyciela przedszkola (nauczyciela wychowania przedszkolnego) oraz nauczyciela nauczania początkowego (pedagogika wczesnoszkolna) zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli chcesz:

 • nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty terapii pedagogicznej (poziom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • zdobyć wiedzę i kompetencje do rozpoznawania potrzeb uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią, z dysharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami lateralizacji, z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi, z dyspraksją oraz z trudnościami adaptacyjnymi i zaburzeniami w sferze emocjonalnej, z fobią i nerwicą szkolną, a także potrzeb dzieci jąkających się,
 • we współpracy z praktykami opracowywać indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz ewaluować ich wdrażanie,
 • nauczyć się łączyć oddziaływania terapeutyczne z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu, szkole oraz w placówkach prowadzących terapię pedagogiczną,
 • nabyć kompetencje niezbędne do współpracy z innymi specjalistami w zespołach ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także z nauczycielami i rodzinami dzieci objętych działaniami terapeutycznymi.

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Ważne!

Studia adresujemy do absolwentów I stopnia wszystkich kierunków, m.in. pedagogicznych, humanistycznych i społecznych. W celu wyrównania tzw. wiedzy wyjściowej, absolwentom kierunków niepedagogicznych, oferujemy na I roku moduły wyrównawcze.

Opis

Niezależnie od wybranej specjalizacji zdobędziesz zawód nauczyciela przedszkola (nauczyciela wychowania przedszkolnego) oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej) zgodnie
z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli chcesz:

 • nabyć kompetencje i umiejętności zawodowe związane z pracą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pedagogika specjalna) oraz z osobami zagrożonymi wykluczeniem społeczno-kulturowo-edukacyjnym ze względu na niepełnosprawność, choroby, etniczność, narodowość, wyznanie, płeć czy ubóstwo (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym),
 • zdobyć kompetencje do profesjonalnego opracowywania i wdrażania programów kształcenia włączającego, prowadzenia zajęć w ramach edukacji włączającej w zróżnicowanych grupach osób (w tym także uczniów zdolnych), aktywizowania środowisk lokalnych w zakresie inkluzji oraz sieciowania działań inkluzyjnych,
 • podjąć pracę jako nauczyciel w świetlicy szkolnej i środowiskowej, w przedszkolach integracyjnych i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i szkołach z oddziałami integracyjnymi, w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym, czy też w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Ważne!

Studia adresujemy do absolwentów I stopnia wszystkich kierunków, m.in. pedagogicznych, humanistycznych i społecznych. W celu wyrównania tzw. wiedzy wyjściowej absolwentom kierunków niepedagogicznych oferujemy na I roku moduły wyrównawcze.

Opis

Niezależnie od wybranej specjalizacji zdobędziesz zawód nauczyciela przedszkola (nauczyciela wychowania przedszkolnego) oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej) zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli chcesz:

 • nabyć kwalifikacje metodyczne do nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji językowej przez dzieci (tzw. drugiego języka) oraz wprowadzania ich w anglojęzyczny świat kultury,
 • nauczyć się umiejętnie dobierać metody i techniki nauczania języka angielskiego, m.in. gry, zabawy, storytelling,
 • umieć konstruować scenariusze zajęć z zastosowaniem materiałów edukacyjnych adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów,
 • wykorzystywać nowoczesne technologicznie metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji w celu efektywniejszego uczenia się i nauczania.

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Ważne!

Studia adresujemy do absolwentów I stopnia wszystkich kierunków, m.in. pedagogicznych, humanistycznych i społecznych. W celu wyrównania tzw. wiedzy wyjściowej absolwentom kierunków niepedagogicznych oferujemy na I roku moduły wyrównawcze.

Program

Studia niestacjonarne

Zajęcia weekendowe odbywają się co dwa tygodnie.

 • 2 lata

  Czas trwania

 • 4 semestry

  Liczba semestrów

 • 1100

  Liczba godzin

 • 135

  Punkty 

Kadra pedagogiczna

“W nauczaniu najważniejsze dla mnie jest UCZENIE SIĘ (innych i od innych); staram się unikać PRZEKAZYWANIA „gotowej” wiedzy, a skupiać się na organizowaniu warunków i sposobności do jej indywidualnego KONSTRUOWANIA. Konstruowania, dodajmy, inspirowanego osobistym doświadczeniem, wspieranego rozmowami z innymi uczestnikami zajęć, „dyskusją” z autorami książek i podręczników. Przyjmowana przeze mnie formuła pracy edukacyjnej polega na „energetyzowaniu” studentów zajmujących się „badaniem” konkretnych problemów pochodzących z praktyki. Chodzi o to, aby nowo poznawane fakty, teorie i koncepcje wzbogacające nasze myślenie o praktyce, pogłębiające rozumienie kontekstu i istoty działania, stanowiły immanentny element projektowania własnych sposobów bycia z innymi w świecie edukacji (a nie tylko planowania tzw. kariery). Muszę przy tym dodać, że w podejściu tym równie ważne jak aspekty poznawcze są aspekty emocjonalne i społeczne wymiary uczenia się.”
Prof. dr hab. Bogusława Gołębniak
Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczy w pracach programowych w obszarze doktoratów profesjonalnych nauczycieli – zob. np. Projekt EDiTE (European Doctorate in Teacher Education). Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma „Forum Oświatowe”. Jest autorką m.in. wyróżnionych nagrodami ministrów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego podręczników akademickich.

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa (I i II st.)

Doradztwo i Coaching

Mediaworking

Zarządzanie kreatywne

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa

O mnie

rozwińPedagog, ekspert w dziedzinie edukacji nauczycieli, dydaktyce szkolnej oraz metodologii społecznych badań jakościowych, promotorka edukacyjnych badań  w działaniu i innych projektów służących oddolnej profesjonalizacji działalności związanej ze wspomaganiem całożyciowego uczenia się –  takich jak na przykład: edukator, tutor czy coach.

rozwińPosiada doświadczenia z międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych zarówno w okresie pracy w UAM, jak i Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie pełniła, przez kilka kadencji, funkcję prorektora ds nauki i współpracy z zagranicą. Wykorzystuje nowatorskie sposoby pracy ze studentami i nauczycielami, np. peer-tutoring z zastosowaniem mikronauczania, poszukiwania w terenie i studiowanie case’ów, portfolio dokumentujące rozwój kompetencji refleksyjno-krytycznych, itp.

rozwińZwiązana z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi (ISCAR, PTP, ACTEE). Przez kilka kadencji była członkiem z wyboru Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Obecnie zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Forum Oświatowe. W dorobku publikacyjnym mieści się też, obok monografii  i publikacji naukowych, kilka podręczników naukowych -wyróżnianych nagrodami, zarówno Ministra Edukacji, jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ciekawi mnie

rozwińCo z nauczaniem, wobec ekspansji wspomaganego technologią pozainstytucjonalnego uczenia się? Stąd zainteresowania związane ze społeczno-kulturowymi kontekstami edukacji oraz socjologią profesji i profesjonalizmu, a także związane z transformatywnym uczeniem się i nauczaniem; jak przekładają się na poszukiwanie strategii pracy edukacyjnej służących rozwojowi i kształceniu – nie tylko pedagogów i nauczycieli, ale i wyłaniającym się nowym specjalnościom pedagogicznym, typu inkluzja czy uczenie interkulturowe.

dr Krzysztof Kuźmicz

wykładowca

Spotkajmy się na:

studia podyplomowe

Big Data – analytics & society

Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych

 

dr Krzysztof Kuźmicz

wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunków Big data – analytics & society, Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych.

rozwińMedioznawca, dziennikarz, animator kultury, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk społecznych. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze mediów i komunikacji społecznej.

rozwińJego zainteresowania badawcze obejmują m.in. nowoczesną komunikację społeczną, marketingową i medialną (social, cloud, big data, mobile, new media, game studies), psychologię mediów i reklamy, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami, edukacyjne zastosowania mediów i technologii, dziennikarstwo muzyczne, kulturę popularną. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci”, a także ponad tysiąca pięciuset godzin audycji radiowych.

Ciekawi mnie

rozwińŻycie

dr Marcin Fabjański

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

dr Marcin Fabjański

wykładowca

O mnie

rozwińTrener, pisarz, autor filmów dokumentalnych. Autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm uliczny” i książki „Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”. Twórca unikalnych szkoleń i autorytet z zakresu filozofii życia i treningu mentalnego. Pisarz i autor filmów dokumentalnych nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. W magazynie „Coaching” prowadzi autorską rubrykę „Metafizyka dla neurotyka”, w „Dużym Formacie” felieton „Architektura emocji”. Regularnie pisze do Magazynu Świątecznego „Gazety Wyborczej” i „Forbesa.” Twórca Szkoły Filozofii Dostrojenia do Procesu Życia: www.selfoff.com

dr Tomasz Kozłowski

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja Prorozwojowa I i II stopnia

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

 

dr Tomasz Kozłowski

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińAbsolwent socjologii UMK w Toruniu, autor blisko 200 prac – w tym trzech książek, artykułów naukowych, analiz i raportów, esejów i felietonów. Wcześniej analityk i ekspert w Press-Service Monitoring Mediów (autor analiz w branżach motoryzacyjnej, finansowej, komunikacyjnej, sportowej i wielu innych). Jeszcze wcześniej – dziennikarz i redaktor w studenckim Radiu Sfera. Obecnie popularyzator zmian w polskim szkolnictwie, publicysta, współpracownik takich pism jak “Charaktery”, “Odra”, “Dyrektor Szkoły”, “Przed Szkołą”, “Madame” i in. Redaktor naczelny czasopisma {Slow}. Szkoleniowiec i bloger. Współtwórca nowatorskich kierunków kształcenia.

Ciekawi mnie

rozwińSocjologia i psychologia ewolucyjna, antropologia kultury, psychologia pozytywna, socjologia edukacji i mediów, kulturowe aspekty dzieciństwa i wychowania. Pasjonat muzyki, kuchni, książek, gór, biegów i craftowego piwa. Uwielbia pisać i poznawać nowych ludzi. Częste stany flow osiąga w słuchawkach i w rozmowie, za kierownicą i przy klawiaturze. Właściciel prawdopodobnie najlepiej wytresowanej kotki na świecie. Etatowy optymista i zrzęda po godzinach.

dr Beata Zamorska

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

studia podyplomowe

dr Beata Zamorska

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińPedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne (interwencje formatywne), inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

rozwińW latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów CDV. Angażuje studentów w badanie praktyki edukacyjnej w ramach “Latającej Akademii CDV” – wspólnie ze studentami odbywa wizyty studyjne w miejscach innowacji edukacyjnych.

rozwińProwadzi Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego przy CDV.

Ciekawi mnie

rozwińJak wspierać w rozwoju osoby, zespoły i społeczności?

mgr Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Marketing Internetowy

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja Prorozwojowa

studia podyplomowe: Nauczanie informatyki

szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych

mgr Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Marketing Internetowy

O mnie

rozwińKierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pedagog medialny, wykładowca, nauczyciel, trener, praktyk w branży medialnej, absolwent Akademii Trenera oraz Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi.

rozwińMoje kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie opierają się na dwóch filarach: szkoła (media w szkole i szkoła w mediach) oraz marketing i branża medialna. Posiadam kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w nauczaniu informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych w szkole, byłem również m. in. członkiem redakcji e-magazynu telewizji N, w praktyce zajmuję się obecnie reklamą natywną. Podczas mojej drogi zawodowej wspomagałam kilka innowacyjnych projektów marketingowych. Jestem typem naukowego i zawodowego poszukiwacza-wędrowca, który przekształca wizję w czyn.

rozwińJestem pasjonatem sprzętu Apple, a prywatnie fanem filmów Tarrantino. Zamiast kablówki opłacam Netflixa.

rozwińWiem, że jutro muszę wiedzieć więcej, niż dzisiaj.

Ciekawi mnie

rozwińCiekawią mnie technologie i ich możliwości – wszystkie, od nowych smartfonów poprzez komputery, okulary VR, tablety, aż do lodówek i mikrofalówek. Zastanawiam się, jak technologie wpłyną na życie za 20 lat. Czy będziemy się jeszcze uczyć, czy może będą nam wszczepiać implanty wiedzy? Czy będziemy rozmawiać face2face, czy może komunikować się zupełnie inaczej? Biorę pod uwagę wszystkie możliwości, jak w netflixowym “Black Mirror”.

rozwińZarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym ciekawi mnie także, dlaczego ludziom się „nie chce”?! Może dlatego, że nigdy nie byłem w takiej sytuacji i chciałbym wiedzieć.

dr Anna Michniuk

lecturer

dr Anna Michniuk

lecturer

O mnie

rozwińPedagog, psycholog. Członkini Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do niedawna nauczyciel języka angielskiego w klasach 0-3 SP w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu. W latach 2008-2014 współpracowała z mediami. Najpierw pracowała w Radiu Eska, później w Telewizji Polskiej. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących edukacyjnych kontekstów nowych mediów.

Ciekawi mnie

rozwiń…dokąd zabrnie człowiek kontynuując ewolucję technologiczną; co na tym zyska, a co straci?

dr Matylda Pachowicz

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

dr Matylda Pachowicz

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińMagister pedagogiki specjalnej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. St. Dylaka poświęcona edukacji integracyjnej), nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Laureatka nagród naukowych (m.in. Stowarzyszenia Otwartej Rzeczpospolitej w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską) i fotograficznych (m.in. prestiżowej nagrody Dla Młodego Talentu w kategorii Dokument w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Nikon Photo Contest International 2004-2005).

rozwińAutorka wielu indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomysłodawczyni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju, takich jak animaloterapia, arteterapia, bajkoterapia. Zaangażowana w działania społeczne (m.in. autorka fotografii do kalendarza Młodych Amazonek 2009 w ramach ogólnopolskiego projektu Niejedna z jedną).

Ciekawi ludzie

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia magisterskie należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter rotunda).

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów (znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego).
 • Dokumenty należy wydrukować i, co bardzo ważne, podpisać na każdej stronie.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
(w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku)

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R038, parter rotunda.

Osobiście:

pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą ( do wglądu)
 • kserokopię dyplomu oraz suplementu
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora,

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze umowy o kształcenie (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

 

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA! O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu (Oryginał świadectwa dojrzałości przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki.)
 • kserokopię dyplomu oraz suplementu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu. (Oryginał dyplomu oraz suplementu przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki.)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie (podpisane na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Opłaty

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Nowa pedagogika, studia magisterskie

Studia II stopnia, niestacjonarne. Czas trwania: 2 lata

Opłata rekrutacyjna

 • 100 PLN
  1-31 sierpnia 2018
 • 150 PLN
  1-30 września 2018
 • 300 PLN
  po 30 września 2018

Studia niestacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 6000 PLN

  300 zł taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 2x 3000 PLN

  300 zł taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 12x 500 PLN

  300 zł taniej

  bez opłaty wpisowej

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV!

 • 500 PLN taniej!
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Poznaj program stypendialny w Collegium Da Vinci.

Stypendia Stypendia

Dlaczego warto:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku specjaliści i praktycy
 • pracujesz w małych grupach
 • nad Twoim rozwojem czuwa tutor i mentor
 • zajęcia z tzw. mikronauczania prowadzone w nowoczesnej fokusowni
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci warsztatów i konferencji
 • udział w projektach edukacyjnych

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok. A412

Biuro Rekrutacji

Pok. 034 na parterze w rotundzie

Przydatne informacje

poniedziałek 11.00-17.00, wtorek 10.00-16.00, środa 11.00-17.00, czwartek 10.00-16.00, piątek 10.00-16.00, sobota 9.00-14.00

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.