Anna Maria Kłobuchowska
studentka nowej pedagogiki
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

Nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa

Specjalizacje nauczycielskie:

 • edukacja elementarna
 • opieka i wychowanie
 • technologie edukacyjne

Zostań:

 • nauczycielem wychowania przedszkolnego
 • nauczycielem nauczania początkowego (edukacji wczesnoszkolnej)
 • nauczycielem zajęć komputerowych i edukacji medialnej
 • pedagogiem szkolnym
Z uwagi na innowacyjne podejście do programu, w roku akademickim 2015-2016 kierunek otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Studia z przyszłością".

Nowa pedagogika w CDV Poznań

Nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa to inaczej studia pedagogiczne w nowej formule zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby współczesnego ucznia oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Pedagogika w CDV Poznań łączy się z psychologią, socjologią oraz filozofią. Są to studia nauczycielskie z zupełnie innym podejściem do kształcenia.

Wybierając nowa pedagogikę – edukację erorozwojową zdobędziesz rzetelne przygotowanie pedagogiczne (przygotowanie nauczycielskie), które umożliwia podjęcie pracy w przedszkolach i szkołach publicznych, a także prywatnych oraz firmach i organizacjach świadczących usługi edukacyjne.

Chcesz SPRAWDZIĆ nową pedagogikę – edukacje prorozwojową, zanim zadecydujesz, czy jest to odpowiedni kierunek dla Ciebie?

Zapraszamy na szkolenia przybliżające naszą ofertę!

Studia I stopnia na kierunku nowa pedagogika to:

 • Praktyczne zajęcia

  85% zajęć ma formę warsztatów pedagogicznych, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz praktyk w placówkach edukacyjnych, m.in. w szkołach Da Vinci (szkole podstawowej, gimnazjum i liceum) – będziesz absolwentem znacznie bardziej praktycznym niż osoby, które ukończą tradycyjny licencjat z pedagogiki.

 • Uznani wykładowcy

  Będą Cię uczyć eksperci pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciele oraz praktycy branży edukacyjnej.

 • Opieka mentorska przyszłego nauczyciela

  W toku nauki towarzyszyć Ci będzie dwóch opiekunów (wykładowca CDV, ekspert z zakresu pedagogiki) oraz mentor (nauczyciel-praktyk z placówki oświatowej), z którymi będziesz konsultować i omawiać zagadnienia związane z nauką i praktyką zawodową.

 • Zaliczenie studiów nauczycielskich w formie portfolio lub studium projektowego

  Praca dyplomowa to nie jest zwykły licencjat z pedagogiki - to alternatywna forma, np. portfolio lub studium projektowe - opracowane samodzielnie lub w zespole.

 • Technologie w edukacji

  Podczas nauki na kierunku nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa wykorzystasz najnowsze technologie cyfrowe znajdujące zastosowanie w nowoczesnej szkole.

 • Darmowe oprogramowanie

  Studia licencjackie nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa to szansa na bezpłatne korzystanie z najnowszego oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

 • Dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami

  Licencjat z pedagogiki kojarzy się tylko z wiedzą z zakresu pedagogiki. W ramach nowej pedagogiki będziesz mieć szanse rozwijać się całościowo i dlatego, oprócz specjalizacji nauczycielskiej, możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV, m. in. informatyka, grafiką, zarządzaniem kreatywnym, mediaworkingiem, doradztwem i coachingiem.

 • Uprawnienia pedagogiczne/nauczycielskie

  Wybierając nową pedagogikę zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i będzie Cię ono uprawniać do pracy w systemie oświaty, tak jak po studiach licencjackich z tradycyjnej pedagogiki.

 • Integracja

  Łączymy wiedzę akademickich ekspertów pedagogiki z wiedzą i doświadczeniem nauczycieli szkolnych i uznanych w branży edukacyjnej praktyków.

 • Interdyscyplinarność

  Dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów, dlatego wiedzę pedagogiczną łączymy zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Edukacja prorozwojowa to nowoczesna pedagogika!

 • Innowacyjność

  Stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).

 • Nowoczesny nauczyciel

  Kształcimy nowoczesnych nauczycieli, którzy znają nowe technologie i potrafią je wykorzystać w swojej codziennej pracy. To nie jest zwykły licencjat z pedagogiki - to znacznie więcej – to edukacja prorozwojowa!

Zapisz się na studia pedagogiczne I stopnia już teraz i skorzystaj!

Przy zapisie do 31 lipca, wpisowe 0 zł.

Oszczędzasz 300 zł!

Certyfikowane szkolenia

Wybierając kierunek nowa pedagogika - edukacja prorozwojowa w cenie studiów dostaniesz możliwość skorzystania z certyfikowanych szkoleń. Dla najlepszych studentów są one bezpłatne w ramach Projektu „Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

KURS TRENERA FAMILY LAB

– dla 20 najlepszych studentów kierunków edukacja prorozwojowa oraz doradztwo i coaching!

Wartość rynkowa: 5800 zł

KURS TUTORSKI I STOPNIA

– dla 20 najlepszych studentów kierunków edukacja prorozwojowa oraz doradztwo i coaching!

Wartość rynkowa: 700 zł

AKREDYTOWANY KURS COACHINGU ICF ACC Z CERTYFIKATEM

– dla 25 najlepszych studentów kierunków edukacja prorozwojowa,  doradztwo i coaching oraz zarządzanie kreatywne!

Wartość rynkowa: 3500zł

KURS EDUKATORA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

– dla 30 najlepszych studentów kierunków edukacja prorozwojowa,  doradztwo i coaching, zarządzanie kreatywne oraz mediaworking!

Wartość rynkowa: 560zł

Partnerzy kierunku nowa pedagogika

Specjalizacje

Specjalizacja daje uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Jeśli chcesz:

 • otrzymać najnowszą wiedzę pedagogiczną z zakresu rozwoju i uczenia się dziecka
 • zastosować w praktyce nowoczesne metody kształcenia, w tym te związane z technologią informacyjną
 • samodzielnie budować programy edukacyjne, nastawione na całościowy rozwój ucznia
 • pracować jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel nauczania początkowego, opiekun-wychowawca małego dziecka w żłobku i klubie malucha, animator zabaw dziecięcych, pedagog przedszkolny.

Umiejętności

 • umiejętność tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi, klas I–III oraz ich wdrażania i ewaluowania

 • kompetencje w zakresie opieki pedagogicznej i profilaktycznej, w tym szczególnie umiejętność pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem zdolnym

 • wiedza i umiejętności w zakresie monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnych dziecka oraz grup społecznych

 • kompetencje związane z zarządzaniem jakością placówek opieki nad małym dzieckiem

Wybrane przedmioty:

 • trening umiejętności wychowawczych

 • emisja głosu

 • praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • metodyka edukacji językowej dziecka

 • metodyka edukacji matematycznej

 • biopsychiczne uwarunkowania edukacji

 • stymulacja samorozwoju człowieka

 • Psyche-Soma-Polis w kryzysie

Perspektywy zawodowe

 • publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły podstawowe klasy I-III, przedszkola
 • oddziały przedszkolne
 • zespoły wychowania przedszkolnego
 • instytucje i placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, kluby malucha, kluby dziecięce)
 • pedagog domowy
 • ewaluator programów edukacji

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze, obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie, takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci Poznań.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Wybierając nową pedagogikę – edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Specjalizacja daje uprawnienia do zawodu opiekuna-wychowawcy (kod: 235914, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r.

Jeśli chcesz:

 • otrzymać najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju człowieka
 • poznać w praktyce nowoczesne formy i metody pracy pedagogicznej
 • poznać zasady działania organizacji pomocy społecznej
 • projektować działania opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe
 • pracować w placówkach i organizacjach: oświatowych (pedagog szkolny, świetlica, internat); opiekuńczo-wychowawczych (wychowawca w domu dziecka, w pogotowiu opiekuńczym); edukacji i kultury dla dzieci (wychowawca w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym); pomocy społecznej (doradca w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, ośrodku interwencyjnym i opieki nad osobami starszymi); pożytku publicznego.

Umiejętności

 • planowanie, organizowanie i ewaluacja działań pomocowych, interweniujących, wspierających dobrostan jednostki i grupy społecznej

 • umiejętności diagnozowania i reagowania na różne potrzeby osób pojawiające się w toku ich rozwoju oraz wynikające ze zmian ich życia i aktywności

 • animowanie działań na rzecz osób i grup społecznych w celu optymalizowania jakości ich życia

 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec osób i grup społecznych doświadczających kryzysów

Wybrane przedmioty

 • konstruowanie programów profilaktycznych

 • wsparcie personalne

 • aktywizowanie środowisk życia jednostki

 • zasoby ludzkie i projektowanie karier

 • work-life balance

 • media a edukacja

 • socjokulturowe konteksty edukacji

Perspektywy zawodowe

 • doradca personalny
 • opiekun środowiskowy, asesor kompetencji
 • menedżer projektów szkoleniowych
 • projektant rozwoju
 • mentor kształcenia ustawicznego
 • samodzielny przedsiębiorca w sektorze usług edukacyjnych
 • placówki oświatowe sektora publicznego i niepublicznego
 • firmy świadczące usługi profilaktyczne, firmy świadczące usługi doradcze w zakresie rozwoju indywidualnego
 • ośrodki szkoleniowe

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze, obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie, takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Wybierając nową pedagogikę – edukację prorozwojową na CDV Poznań zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Zdobędziesz umiejętności pedagogiczne i uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego.

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się w kreatywny sposób wykorzystywać cyfrowe technologie w edukacji dzieci i dorosłych
 • projektować i wdrażać kursy e-learningowe i m-learningowe (na urządzenia mobilne) oraz tworzyć materiały multimedialne
 • biegle posługiwać się profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych
 • nabyć praktyczne umiejętności zarządzania wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej
 • pracować jako nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, specjalista ds. e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów online, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Umiejętności

 • organizacja  procesu dydaktycznego w modelu edukacji on-line, e-learningu, modelu hybrydowym (blended learning) i m-learningu

 • wiedza na temat sposobów wykorzystywania cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,

 • kompetencje merytoryczne, technologiczne i metodyczne związane z administrowaniem, obsługą i zarządzaniem platformami e-learningowymi oraz rozwiązaniami m-learningowymi

 • biegła obsługa profesjonalnego sprzętu i oprogramowania do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych oraz e-leraningowych narzędzi autorskich,

 • umiejętności profesjonalnego projektowania, tworzenia kursów e-learningowych, m-learningowych, a także multimedialnych oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych

 • kreowanie relacji społecznych i zarządzanie wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej.

Wybrane przedmioty:

 • technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

 • warsztaty e-learningowe i m-learningowe

 • social media i ePR w edukacji

 • nowe technologie w edukacji specjalnej

 • edukacja medialna

 • grywalizacja z elementami projektowania gier edukacyjnych

 • teoria działalności edukacyjnej

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w szkole podstawowej (klasy I-III)
 • specjalista ds e-learningu i m-learningu
 • projektant i metodyk kursów on-line
 • konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze, obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie, takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Wybierając edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Program

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne zakończona – zapraszamy na studia w trybie niestacjonarnym!

 • 3 lata

  Czas trwania

 • 6 semestrów

  Liczba semestrów

 • 1955

  Liczba godzin

 • 201

  Punkty 

Studia niestacjonarne

Zajęcia weekendowe odbywają się co dwa tygodnie.

 • 3 lata

  Czas trwania

 • 6 semestrów

  Liczba semestrów

 • 1375

  Liczba godzin

 • 201

  Punkty 

Kadra pedagogiczna

“Studenci nierzadko zdumiewają mnie oryginalnym spojrzeniem na dobrze znane koncepcje, odsłaniają mi perspektywy, o których sama dotąd nie pomyślałam, kreują ciekawe rozwiązania i działania, przynoszą pytania, które otwierają nowe przestrzenie myślenia i poszukiwania. Specyfiką pedagogiki jest to, że raz udzielone odpowiedzi nigdy nie są ostateczne, zmieniają się konteksty, powstają nowe pytania, przez które testujemy teorie, a jednocześnie potrzebujemy teorii, aby zrozumieć procesy doświadczane w praktyce. Zajmuję się badaniami interwencyjnymi, związanymi ze zmianą społeczną.”
dr Beata Zamorska
Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z nauczycielami w lokalnych (we Wrocławiu i Poznaniu) i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Od 2008 roku współpracuje w sieci badaczy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR).

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa (I i II st.)

Doradztwo i Coaching

Mediaworking

Zarządzanie kreatywne

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa

O mnie

rozwińPedagog, ekspert w dziedzinie edukacji nauczycieli, dydaktyce szkolnej oraz metodologii społecznych badań jakościowych, promotorka edukacyjnych badań  w działaniu i innych projektów służących oddolnej profesjonalizacji działalności związanej ze wspomaganiem całożyciowego uczenia się –  takich jak na przykład: edukator, tutor czy coach.

rozwińPosiada doświadczenia z międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych zarówno w okresie pracy w UAM, jak i Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie pełniła, przez kilka kadencji, funkcję prorektora ds nauki i współpracy z zagranicą. Wykorzystuje nowatorskie sposoby pracy ze studentami i nauczycielami, np. peer-tutoring z zastosowaniem mikronauczania, poszukiwania w terenie i studiowanie case’ów, portfolio dokumentujące rozwój kompetencji refleksyjno-krytycznych, itp.

rozwińZwiązana z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi (ISCAR, PTP, ACTEE). Przez kilka kadencji była członkiem z wyboru Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Obecnie zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Forum Oświatowe. W dorobku publikacyjnym mieści się też, obok monografii  i publikacji naukowych, kilka podręczników naukowych -wyróżnianych nagrodami, zarówno Ministra Edukacji, jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ciekawi mnie

rozwińCo z nauczaniem, wobec ekspansji wspomaganego technologią pozainstytucjonalnego uczenia się? Stąd zainteresowania związane ze społeczno-kulturowymi kontekstami edukacji oraz socjologią profesji i profesjonalizmu, a także związane z transformatywnym uczeniem się i nauczaniem; jak przekładają się na poszukiwanie strategii pracy edukacyjnej służących rozwojowi i kształceniu – nie tylko pedagogów i nauczycieli, ale i wyłaniającym się nowym specjalnościom pedagogicznym, typu inkluzja czy uczenie interkulturowe.

dr Marcin Fabjański

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

dr Marcin Fabjański

wykładowca

O mnie

rozwińTrener, pisarz, autor filmów dokumentalnych. Autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm uliczny” i książki „Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”. Twórca unikalnych szkoleń i autorytet z zakresu filozofii życia i treningu mentalnego. Pisarz i autor filmów dokumentalnych nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. W magazynie „Coaching” prowadzi autorską rubrykę „Metafizyka dla neurotyka”, w „Dużym Formacie” felieton „Architektura emocji”. Regularnie pisze do Magazynu Świątecznego „Gazety Wyborczej” i „Forbesa.” Twórca Szkoły Filozofii Dostrojenia do Procesu Życia: www.selfoff.com

dr Beata Zamorska

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

studia podyplomowe

dr Beata Zamorska

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińPedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne (interwencje formatywne), inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

rozwińW latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów CDV. Angażuje studentów w badanie praktyki edukacyjnej w ramach “Latającej Akademii CDV” – wspólnie ze studentami odbywa wizyty studyjne w miejscach innowacji edukacyjnych.

rozwińProwadzi Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego przy CDV.

Ciekawi mnie

rozwińJak wspierać w rozwoju osoby, zespoły i społeczności?

mgr Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Marketing Internetowy

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja Prorozwojowa

studia podyplomowe: Nauczanie informatyki

szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych

mgr Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Marketing Internetowy

O mnie

rozwińKierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pedagog medialny, wykładowca, nauczyciel, trener, praktyk w branży medialnej, absolwent Akademii Trenera oraz Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi.

rozwińMoje kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie opierają się na dwóch filarach: szkoła (media w szkole i szkoła w mediach) oraz marketing i branża medialna. Posiadam kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w nauczaniu informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych w szkole, byłem również m. in. członkiem redakcji e-magazynu telewizji N, w praktyce zajmuję się obecnie reklamą natywną. Podczas mojej drogi zawodowej wspomagałam kilka innowacyjnych projektów marketingowych. Jestem typem naukowego i zawodowego poszukiwacza-wędrowca, który przekształca wizję w czyn.

rozwińJestem pasjonatem sprzętu Apple, a prywatnie fanem filmów Tarrantino. Zamiast kablówki opłacam Netflixa.

rozwińWiem, że jutro muszę wiedzieć więcej, niż dzisiaj.

Ciekawi mnie

rozwińCiekawią mnie technologie i ich możliwości – wszystkie, od nowych smartfonów poprzez komputery, okulary VR, tablety, aż do lodówek i mikrofalówek. Zastanawiam się, jak technologie wpłyną na życie za 20 lat. Czy będziemy się jeszcze uczyć, czy może będą nam wszczepiać implanty wiedzy? Czy będziemy rozmawiać face2face, czy może komunikować się zupełnie inaczej? Biorę pod uwagę wszystkie możliwości, jak w netflixowym “Black Mirror”.

rozwińZarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym ciekawi mnie także, dlaczego ludziom się „nie chce”?! Może dlatego, że nigdy nie byłem w takiej sytuacji i chciałbym wiedzieć.

dr Matylda Pachowicz

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

dr Matylda Pachowicz

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińMagister pedagogiki specjalnej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. St. Dylaka poświęcona edukacji integracyjnej), nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Laureatka nagród naukowych (m.in. Stowarzyszenia Otwartej Rzeczpospolitej w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską) i fotograficznych (m.in. prestiżowej nagrody Dla Młodego Talentu w kategorii Dokument w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Nikon Photo Contest International 2004-2005).

rozwińAutorka wielu indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomysłodawczyni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju, takich jak animaloterapia, arteterapia, bajkoterapia. Zaangażowana w działania społeczne (m.in. autorka fotografii do kalendarza Młodych Amazonek 2009 w ramach ogólnopolskiego projektu Niejedna z jedną).

Anna Schmidt

wykładowca - praktyk

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

Anna Schmidt

wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińPedagog, czynny nauczyciel, doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. Ukończyła studia nauczycielskie na UAM w Poznaniu, specjalności: edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, socjoterapia i promocja zdrowia. Uczestniczyła również w wielu kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. Czynny nauczyciel mający doświadczenie w pracy na stanowisku: nauczyciel-wychowawca w przedszkolu, nauczyciel języka angielskiego, kurator społeczny oraz socjoterapeuta. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Ciekawi mnie

rozwińEdukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczanie języków w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dwujęzyczność i wielojęzyczność, alternatywne metody nauczania i uczenia się, integracja sensoryczna, plastyka, muzyka, literatura dziecięca, myślenie wizualne.

mgr Beata Kubiak

wykładowca - praktyk

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

mgr Beata Kubiak

wykładowca - praktyk

O mnie:

rozwińJuż od początku mojej kariery w 1995 roku psychologia to dla mnie nie tylko terapia, dlatego na moją ponad dwudziestoletnią praktykę składa się nie tylko aktywość ukierunkowana bezpośrednio na pomoc drugiej osobie, ale również prowadzenie zajęć grupowych, mediacji, aktywizacja kobiet w ramach programów unijnych, czy wspieranie ich samorozwoju w ramach takich przedsięwzięć jak na przykład PROGRESSteron.

rozwińNa co dzień pracuję w Gabinecie Psychologicznym Beata Kubiak.

Ciekawi mnie

rozwiń…bardzo piękny świat, na który składa się m.in. drugi człowiek, taniec, yoga, malarstwo, góry, książki. W weekendy najczęściej spotykam więcej zwierząt leśnych niż ludzi, mijamy się swobodnie. Jako kobieta młoda nie przykułam się jeszcze do żadnego motta i jest mi z tym bardzo dobrze. Świata i życia nie da się przecież zamknąć w jednym zdaniu.

mgr Paweł Łokić

wykładowca

Spotkajmy się na

Edukacja prorozwojowa

Mediaworking

 

mgr Paweł Łokić

wykładowca

O mnie

rozwińCzłonek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Aktualnie również doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; pracę magisterską, poświęconą zagadnieniu terroryzmu wewnętrznego, obronił w 2013 roku. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą nowym mediom i dziennikarstwu. Od pięciu lat pracuje również jako specjalista ds. marketingu i komunikacji wewnętrznej w międzynarodowej korporacji. Autor kilku artykułów naukowych poświęconych miejscu dziennikarza i dziennikarstwa we współczesnym świecie nowych technologii. Ma na koncie udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, organizował również szereg wydarzeń o charakterze naukowym: od IV Ogólnopolskiego Kongresu Polskiego towarzystwa Komunikacji Społecznej, poprzez lokalne konferencje, aż po szkolenia przeznaczone dla środowisk doktoranckich i studenckich.
Zaangażowanie w pracę dydaktyczną realizuje prowadząc zajęcia na UAM i w Collegium Da Vinci.

Ciekawi mnie

rozwińZainteresowania naukowe zawsze staram się łączyć z osobistą pasją i szeroko rozumianym hobby. Poza naukami o komunikowaniu oraz nauką o mediach, jestem zaangażowanym obserwatorem i analitykiem dzieł kultury popularnej; w szczególności upodobałem sobie film i historię kinematografii. Jestem również wiernym czytelnikiem klasyków literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunku fantastyczno-naukowego.

rozwińOd lat moim ulubionym środkiem transportu jest rower. Całe życie pasjonuję się sportem, w szczególności piłką nożną.

dr Sylwia Polcyn

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Sylwia Polcyn

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na kierunku Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne. W roku 2016 r. ukończyłam także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Od 2013 roku byłam doktorantką w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, natomiast od 2017 roku nauczycielem-wychowawcą w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu oraz asystentem na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doktoryzowałam się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 roku pracą „Multimedialne gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego i dra Mariusza Przybyły. Jestem członkiem Wydziałowej Grupy Badawczej: Grupa Badawcza – Gamifikacji w edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem zespołu roboczego pt.: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Jestem także autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zastosowaniem nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i mediami.

Ciekawi mnie

rozwińKonstruktywne i destruktywne konteksty zastosowania nowoczesnych technologii i nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zastosowanie gier komputerowych w toku lekcji, zagrożenia cyfrowego świata.

dr Justyna Bucknall-Hołyńska

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Justyna Bucknall-Hołyńska

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych, filmoznawca, kulturoznawca, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

rozwińAbsolwentka filmoznawstwa i filologii polskiej UAM w Poznaniu.

rozwińPracowała na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach: komunikacja medialna i wizerunkowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pisarskie i kulturoznawstwo.

rozwińAutorka i redaktorka książek Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze – adaptacje – filmowe portrety pisarza (Poznań 2015) i Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji (Gdańsk 2014) oraz artykułów naukowych.

rozwińProwadzi Szkołę Języka Polskiego dla obcokrajowców.

Ciekawi mnie…

rozwińNaukowo zajmuje się szeroko pojętym kinem, telewizją i nowymi mediami. Specjalizuje się w serialach nowej generacji, a pasjonuje nowymi mediami w aspekcie kulturowym.

rozwiń 

dr Kinga Przybysz

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Kinga Przybysz

wykładowca

O mnie

rozwińDoktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autorka opracowań z zakresu analizy dyskursu medialnego, a także praktyk komunikacji marketingowej i komunikacji w organizacji. Obszary zainteresowań: public relations, CSR, media relations, dyskurs medialny.

Ciekawi mnie…

rozwińPrzyszłość

mgr Dagmara Moskwa

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

mgr Dagmara Moskwa

wykładowca

O mnie

rozwińJestem asystentem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, badaczem, historykiem, copywriterem i specjalistą ds. mediów społecznościowych. Doktoryzuję się w Instytucie Wschodnim Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania do pracy doktorskiej poświęcam polityce historycznej współczesnej Rosji z naciskiem na sposób interpretowania drugiej wojny światowej w rosyjskich podręcznikach do historii dla szkół szczebla średniego. Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół memory studies, historii i nauk politycznych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polityczno-społecznej Federacji Rosyjskiej. Współpracuję z Instytutem Rosyjska Szkoła Antropologiczna Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Posiadam dyplom magistra wschodoznawstwa (Wydział Historyczny UAM) oraz stosunków międzynarodowych o specjalności dyplomacja i stosunki konsularne (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM).

rozwińWspółtworzę dwa czasopisma naukowe. Jestem redaktorem naczelnym rocznika „Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz członkiem redakcji rocznika „Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny” (Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód).

rozwińNapisałam ponad dwadzieścia artykułów naukowych i kilka popularnonaukowych. Wzięłam udział w ponad dwudziestu konferencjach naukowych, organizowałam debaty i spotkania autorskie. Pracowałam również jako wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki (2012/06/M/HS3/00284) pt.: Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym 1943-1945 (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia).

rozwińPosiadam także doświadczenie dziennikarskie (współpracowałam z Portalem Spraw Zagranicznych) i w marketingu internetowym. Obecnie pracuję w agencji marketingowej Lorens Design na stanowisku Copywriter/Social Media Manager, gdzie odpowiedzialna jestem za tworzenie nowatorskich tekstów, prowadzenie bloga oraz mediów społecznościowych. Współpracowałam również z agencją marketingową Nuntius Sp. Z o.o., dla której realizowałam projekty m.in. dla takich marek jak Allegro.pl. Bakoma, Almette, Netto, czy Empik School (content marketing). Działam także jako copywriter-freelancer (content marketing, SEO, język korzyści) pisząc teksty dla Multikina czy teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Ciekawi mnie…

rozwińCiekawią mnie ludzie, ich mentalność, nawyki i spojrzenie na świat. Zastanawiam się też nad tym, dokąd doprowadzi nas rozwój technologii oraz zanik umiejętności szczerej rozmowy? Jestem zakochana we „wschodzie”, tym postsowieckim – ludziach, kulturze i krajobrazach.

rozwińRelaksuję się trenując Muay Thai, biegając, tańcząc i gotując. Nie wyobrażam sobie życia bez dobrej muzyki, wciągającej książki oraz dalekich i bliskich podróży. Czasem też coś narysuję.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu, w marcu 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińProwadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.

rozwińOd 11 lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach, autorka licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: dziennikarstwa i jego związku z literaturą,  glottodydaktyki, współczesnej literatury apokryficznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także wychowania dziecka dwujęzycznego (z czym w praktyce zmaga się od 1,5 roku). Poza tym miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem), filmów Marvela i gier planszowych.

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

mgr Ewa Bujak

wykładowca

mgr Ewa Bujak

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były dziennikarz, rzecznik prasowy i Manager Public Relations.

rozwińOd ponad 10 lat pomagam budować reputację firm i marek osobistych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Zarządzałam projektami Public Relations dla takich firm, jak: Kompania Piwowarska, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel, Fibar Group. Obecnie wykładam i prowadzę szkolenia z komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, public relations, komunikacji wewnętrznej, Employer Brandingu, CSR i komunikacji kryzysowej.

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane jest z komunikacją między ludźmi oraz z komunikacją na linii…człowiek – sztuczna inteligencja (AI).

rozwińW wolnej chwili uciekam w góry. Lubię kabaret (ale tylko dobry!)

dr Małgorzata Miławska-Ratajczak

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

 • Edukacja Prorozwojowa
 • Mediaworking

dr Małgorzata Miławska-Ratajczak

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińW lutym 2018 roku ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Studiowałam filologię polską na dwóch specjalnościach: na I stopniu – w zakresie filmoznawstwa, telewizji i kultury medialnej, na II – nauczycielskiej. Jestem również absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych.

rozwińRozprawę doktorską poświęciłam zagadnieniu filmowej polszczyzny, czym zajmowałam się także podczas seminarium magisterskiego – na podstawie pracy magisterskiej opublikowałam książkę Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna „Dnia świra” Marka Koterskiego (Lublin 2015). Dysertacja doktorska stała się podstawą kolejnej publikacji – Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów – która ukaże się w 2018 roku w TAiWPN UNIVERSITAS.

Ciekawi mnie:

rozwińNaukowo:

 • współczesna polszczyzna (zwłaszcza zagadnienia kultury języka i stylizacji)
 • logopedia (oraz wiążąca się z nią tematyka pedagogiczna i psychologiczna)
 • świat mediów (polski film fabularny, edukacja medialna)

rozwińPrywatnie:

 • literatura (beletrystyka, fantastyka)
 • nowoczesny serial (polski i zagraniczny)
 • etykieta, savoir-vivre
 • turystyka górska
 • prosta, szybka i smaczna kuchnia

Ewa Raba

wykładowca

Ewa Raba

wykładowca

O mnie

rozwińNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, od kilku lat pogłębiająca wiedzę z zakresu alternatywnych metod nauczania. Odwiedziła liczne szkoły w Holandii, Belgii i Polsce ucząc się i poznając pedagogów z całego świata. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychopedagogicznej i coachingu w edukacji.

rozwińCiekawi mnie:

rozwińW pracy ciekawi ją rozwój człowieka, sposób w jaki się zmienia i poznaje samego siebie. Wolne chwile spędza nad książkami o rozwoju osobistym, edukacji i psychologii. Lubi słuchać, popełniać błędy, Porozumienie bez Przemocy, gry planszowe i wszystkie pory roku.

rozwińPoszukuje i sprawdza możliwości wykorzystania poznanych elementów psychoterapii w rozwiązywaniu konfliktów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

dr Izabella Kaiser

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja Prorozwojowa

Mediaworking

dr Izabella Kaiser

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińPedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel Montessori; doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; dysertacja doktorska poświęcona kompetencjom matematycznym dzieci kończących edukację przedszkolną; ukończyła studia podyplomowe „Pedagogika Marii Montessori” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz „Matematyka dla nauczycieli” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Ciekawi mnie…

rozwińZainteresowania naukowe obejmują problemy edukacji włączającej (szczególnie edukacji specjalnej) oraz funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku, a także wartości myśli pedagogicznej Marii Montessori oraz szeroko rozumianej edukacji matematycznej.

rozwińCzęsto zadaje sobie pytanie: dlaczego tak wielu ludzi nie lubi matematyki?

Ciekawi ludzie

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia pedagogiczne należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

UWAGA!

Rekrutacja na studia stacjonarne została zakończona – zapraszamy na studia niestacjonarne!

 • Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów (znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego).
 • Dokumenty należy wydrukować i, co bardzo ważne, podpisać na każdej stronie.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
(w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku)

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R038, parter rotunda w CDV.

Osobiście:

pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze umowy o kształcenie (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

 

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA! O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu. Oryginał świadectwa dojrzałości przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie (podpisane na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Opłaty

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Nowa pedagogika – edukacja prorozwojowa

Studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne. Czas trwania: 3 lata

Opłata rekrutacyjna

 • 100 PLN
  1-31 sierpnia 2018
 • 150 PLN
  1-30 września 2018
 • 300 PLN
  po 30 września 2018

Studia stacjonarne i niestacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 4800 PLN
  płatne jednorazowo z góry

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 2x 2400 PLN
  płatne w dwóch ratach

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 12x 400 PLN
  płatne w 12 ratach

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV!

 • 400 PLN taniej!
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Poznaj program stypendialny w Collegium Da Vinci.

Stypendia Stypendia

Za co płacisz:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku specjaliści i praktycy
 • pracujesz w małych grupach
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor i tutor
 • zajęcia z tzw. mikronauczania prowadzone w nowoczesnej fokusowni
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci warsztatów i konferencji
 • udział w projektach edukacyjnych

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok.  A412

Biuro Sprzedaży Usług Edukacyjnych

Godziny otwarcia

poniedziałek 11.00-17.00, wtorek 10.00-16.00, środa 11.00-17.00, czwartek 10.00-16.00, piątek 10.00-16.00, sobota 9.00-14.00

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.