Anna Maria Kłobuchowska
studentka edukacji prorozwojowej
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

Edukacja Prorozwojowa

Specjalizacje:

 • Edukacja Elementrana
 • Opieka i wychowanie
 • Technologie Edukacyjne

Zostań:

 • Nauczycielem wychowania przedszkolnego,
 • Nauczyciel nauczania początkowego,
 • Nauczycielem zajęć komputerowych i edukacji medialnej,
 • Pedagogiem szkolnym.

 

Z uwagi na innowacyjne podejście do programu w roku akademickim 2015-2016 kierunek otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Studia z przyszłością”.

Opis

Edukacja prorozwojowa to inaczej studia pedagogiczne zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby współczesnego ucznia i szybko zmieniającego się świata. Oprócz pedagogiki łączą w sobie wiedzę z innych dziedzin nauki, takich jak psychologia, socjologia i filozofia.

Wybierając edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Atuty kierunku

 • Praktyczne zajęcia.

  85% zajęć ma formę warsztatów, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz praktyk w placówkach edukacyjnych m.in. w szkołach Da Vinci (szkole podstawowej, gimnazjum i liceum).

 • Uznani wykładowcy.

  Będą Cię uczyć zarówno eksperci akademiccy, jak również uznani praktycy w obszarze szeroko rozumianej edukacji.

 • Opieka tutora i mentora.

  W toku nauki towarzyszyć Ci będzie dwóch opiekunów: tutor (wykładowca CDV) i mentor (praktyk z placówki oświatowej), z którymi będziesz konsultować i omawiać zagadnienia związane z nauką i praktyką zawodową.

 • Zaliczenie w formie portfolio lub studium projektowego.

  Pracę dyplomową możesz przedstawić w alternatywnej formie, np. portfolio lub studium projektowego – samodzielnie lub w zespole studentów, przy udziale uczelnianego tutora i mentora, wypracowując wspólnie rozwiązania konkretnych problemów.

 • Technologie.

  Podczas nauki będziesz wykorzystywać nowoczesne technologie cyfrowe.

 • Darmowe oprogramowanie.

  Jako studentka/student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet najnowszego oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

 • Dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami

  Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV, m.in. informatyką, grafiką, zarządzaniem kreatywnym, mediaworkingiem, doradztwem i coachingiem.

 • Zdobywasz uprawnienia.

  Wybierając edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

 • Integracja.

  Łączymy wiedzę ekspertów akademickich z wiedzą i doświadczeniem uznanych w branży edukacyjnej praktyków.

 • Interdyscyplinarność.

  Dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów dlatego wiedzę pedagogiczną łączymy zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Edukacja prorozwojowa to nowoczesna pedagogika!

 • Innowacyjność.

  Stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).

 • Nowoczesny nauczyciel.

  KLształcimy nowoczesnych nauczycieli, którzy znają nowe technologie i potrafią je wykorzystywać w swojej codziennej pracy

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Przy zapisie do 31 lipca, wpisowe 0 zł.

Oszczędzasz 300 zł!

Partnerzy kierunku

Specjalizacje

Specjalizacja daje uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Jeśli chcesz:

 • otrzymać najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju i uczenia się dziecka
 • zastosować w praktyce nowoczesne metody kształcenia, w tym te związane z technologią informacyjną
 • samodzielnie budować programy edukacyjne, nastawione na całościowy rozwój ucznia
 • pracować jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel nauczania początkowego, opiekun-wychowawca małego dziecka w żłobku i klubie malucha, animator zabaw dziecięcych.

Umiejętności

 • umiejętność tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi, klas I–III oraz ich wdrażania i ewaluowania

 • kompetencje w zakresie opieki pedagogicznej i profilaktycznej, w tym szczególnie umiejętność pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem zdolnym

 • wiedza i umiejętności w zakresie monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnych dziecka oraz grup społecznych

 • kompetencje związane z zarządzaniem jakością placówek opieki nad małym dzieckiem

Wybrane przedmioty:

 • Trening umiejętności wychowawczych

 • Emisja głosu

 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Metodyka edukacji językowej dziecka

 • Metodyka edukacji matematycznej

 • Biopsychiczne uwarunkowania edukacji

 • Stymulacja samorozwoju człowieka

 • Psyche-Soma-Polis w kryzysie

Perspektywy zawodowe

 • publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły podstawowe klasy I-III, przedszkola
 • oddziały przedszkolne
 • zespoły wychowania przedszkolnego)
 • instytucje i placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, kluby malucha, kluby dziecięce)
 • nauczyciel domowy
 • ewaluator programów edukacji

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Wybierając edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Specjalizacja daje uprawnienia do zawodu opiekuna-wychowawcy (kod: 235914, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r.

Jeśli chcesz:

 • otrzymać najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju człowieka
 • poznać w praktyce nowoczesne formy i metody pracy opiekuńczej
 • poznać zasady działania organizacji pomocy społecznej
 • projektować działania opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe
 • pracować w placówkach i organizacjach: oświatowych (pedagog szkolny, świetlica, internat); opiekuńczo-wychowawczych (wychowawca w domu dziecka, w pogotowiu opiekuńczym); edukacji i kultury dla dzieci (wychowawca w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym); pomocy społecznej (doradca w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, ośrodku interwencyjnym i opieki nad osobami starszymi); pożytku publicznego.

Umiejętności

 • planowanie, organizowanie i ewaluacja działań pomocowych, interweniujących, wspierających dobrostan jednostki i grupy społecznej

 • umiejętności diagnozowania i reagowania na różne potrzeby osób pojawiające się w toku ich rozwoju oraz wynikające ze zmian ich życia i aktywności

 • animowanie działań na rzecz osób i grup społecznych w celu optymalizowania jakości ich życia

 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec osób i grup społecznych doświadczających kryzysów

Wybrane przedmioty

 • Konstruowanie programów profilaktycznych

 • Wsparcie personalne

 • Aktywizowanie środowisk życia jednostki

 • Zasoby ludzkie i projektowanie karier

 • Work-life balance

 • Media a edukacja

 • Socjokulturowe konteksty edukacji

Perspektywy zawodowe

 • doradca personalny
 • opiekun środowiskowy, asesor kompetencji
 • menedżer projektów szkoleniowych
 • projektant rozwoju
 • mentor kształcenia ustawicznego
 • samodzielny przedsiębiorca w sektorze usług edukacyjnych
 • placówki oświatowe sektora publicznego i niepublicznego
 • firmy świadczące usługi profilaktyczne, firmy świadczące usługi doradcze w zakresie rozwoju indywidualnego
 • ośrodki szkoleniowe

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Wybierając edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Zdobędziesz uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego.

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się w kreatywn sposób wykorzystywać cyfrowe technologie w edukacjidzieci i dorosłych
 • projektować i wdrażać kursy e-learningowe i m-learningowe (na urządzenia mobilne) oraz tworzyć materiały multimedialne
 • biegle posługiwać się profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych
 • nabyć praktyczne umiejętności zarządzania wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej
 • pracować jako nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, specjalista ds. e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów online, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Umiejętności

 • organizacja  procesu dydaktycznego w modelu edukacji on-line, e-learningu, modelu hybrydowym (blended learning) i m-learningu

 • wiedza na temat sposobów wykorzystywania cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,

 • kompetencje merytoryczne, technologiczne i metodyczne związane z administrowaniem, obsługą i zarządzaniem platformami e-learningowymi oraz rozwiązaniami m-learningowymi

 • biegła obsługa profesjonalnego sprzętu i oprogramowania do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych oraz e-leraningowych narzędzi autorskich,

 • umiejętności profesjonalnego projektowania, tworzenia kursów e-learningowych, m-learningowych, a także multimedialnych oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych

 • kreowanie relacji społecznych i zarządzanie wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej.

Wybrane przedmioty:

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

 • Warsztaty e-learningowe i m-learningowe

 • Social media i ePR w edukacji

 • Nowe technologie w edukacji specjalnej

 • Edukacja medialna

 • Grywalizacja z elementami projektowania gier edukacyjnych

 • Teoria działalności edukacyjnej

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w szkole podstawowej (klasy I-III)
 • specjalista ds e-learningu i m-learningu
 • projektant i metodyk kursów on-line
 • konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Wybierając edukację prorozwojową zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji, jak i w prywatnych usługach edukacyjnych.

Program

Studia stacjonarne

Model 3+2 pozwalający studiować dziennie i zbierać doświadczenie w pracy.

 • 3 lata

  Czas trwania

 • 6 semestrów

  Liczba semestrów

 • 1955

  Liczba godzin

 • 201

  Punkty 

Studia niestacjonarne

Zajęcia weekendowe co dwa tygodnie.

 • 3 lata

  Czas trwania

 • 6 semestrów

  Liczba semestrów

 • 1375

  Liczba godzin

 • 201

  Punkty 

Kadra

“Studenci nierzadko zdumiewają mnie oryginalnym spojrzeniem na dobrze znane koncepcje, odsłaniają mi perspektywy, o których sama dotąd nie pomyślałam, kreują ciekawe rozwiązania i działania, przynoszą pytania, które otwierają nowe przestrzenie myślenia i poszukiwania. Specyfiką pedagogiki jest to, że raz udzielone odpowiedzi nigdy nie są ostateczne, zmieniają się konteksty, powstają nowe pytania, przez które testujemy teorie, a jednocześnie potrzebujemy teorii, aby zrozumieć procesy doświadczane w praktyce. Zajmuję się badaniami interwencyjnymi, związanymi ze zmianą społeczną.”
dr Beata Zamorska
Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z nauczycielami w lokalnych (we Wrocławiu i Poznaniu) i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Od 2008 roku współpracuje w sieci badaczy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR).

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa (I i II st.)

Doradztwo i Coaching

Mediaworking

Zarządzanie kreatywne

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa

O mnie

rozwińPedagog, ekspert w dziedzinie edukacji nauczycieli, dydaktyce szkolnej oraz metodologii społecznych badań jakościowych, promotorka edukacyjnych badań  w działaniu i innych projektów służących oddolnej profesjonalizacji działalności związanej ze wspomaganiem całożyciowego uczenia się –  takich jak na przykład: edukator, tutor czy coach.

rozwińPosiada doświadczenia z międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych zarówno w okresie pracy w UAM, jak i Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie pełniła, przez kilka kadencji, funkcję prorektora ds nauki i współpracy z zagranicą. Wykorzystuje nowatorskie sposoby pracy ze studentami i nauczycielami, np. peer-tutoring z zastosowaniem mikronauczania, poszukiwania w terenie i studiowanie case’ów, portfolio dokumentujące rozwój kompetencji refleksyjno-krytycznych, itp.

rozwińZwiązana z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi (ISCAR, PTP, ACTEE). Przez kilka kadencji była członkiem z wyboru Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Obecnie zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Forum Oświatowe. W dorobku publikacyjnym mieści się też, obok monografii  i publikacji naukowych, kilka podręczników naukowych -wyróżnianych nagrodami, zarówno Ministra Edukacji, jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ciekawi mnie

rozwińCo z nauczaniem, wobec ekspansji wspomaganego technologią pozainstytucjonalnego uczenia się? Stąd zainteresowania związane ze społeczno-kulturowymi kontekstami edukacji oraz socjologią profesji i profesjonalizmu, a także związane z transformatywnym uczeniem się i nauczaniem; jak przekładają się na poszukiwanie strategii pracy edukacyjnej służących rozwojowi i kształceniu – nie tylko pedagogów i nauczycieli, ale i wyłaniającym się nowym specjalnościom pedagogicznym, typu inkluzja czy uczenie interkulturowe.

dr Marta Majorczyk

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa (I i II st.)

Doradztwo i Coaching (I i II st.)

studia podyplomowe

Akademia Trzeciego Wieku

szkolenia dla nauczycieli i Rad pedagogicznych

inne szkolenia, warsztaty, kursy

dr Marta Majorczyk

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińBadacz i nauczyciel akademicki, praktyk, edukator, animator rozwoju, pedagog, doradca rodzinny, trener, szkoleniowiec.

rozwińW Collegium Da Vinci koordynator ds. praktyk na kierunku Edukacja Prorozwojowa, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Rady Programowej przy Centrum Rozwoju Edukacji, uczestnik w wielu projektach badawczych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

rozwińAutorka ponad czterdziestu prac naukowych, w tym trzech monografii i blisko kilkudziesięciu tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji. Stały współpracownik pism takich jak „Omatko! Magazyn świadomych rodziców”, “Wczesna Edukacja” (dawne „Przed Szkołą”), „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola” i wielu innych. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w dziennikach („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”, „Gazeta Prawna”) i czasopismach (np. „Ja-my-oni”) in. Ekspert medialny występujący często w radiu, telewizji oraz na portalach informacyjnych w Internecie. Współtwórca nowatorskich kierunków kształcenia.

rozwińJej dorobek naukowy dotyczy rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych; wsparcia, mentoringu, tutoringu i coachingu rodzicielskiego, a także rozwoju człowieka w biegu życia, jego edukacji (proces uczenia się, kształcenie nauczycieli), wychowania i opieki rozwojowej nad małym dzieckiem.

Ciekawi mnie

rozwiń…dokąd prowadzi nas potrzeba ciekawości.

dr Krzysztof Kuźmicz

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja prorozwojowa

Zarządzanie kreatywne

studia podyplomowe:

Big Data – analytics & society

Nauczanie informatyki i zajęć komp.

Fashion & new media

dr Krzysztof Kuźmicz

adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińMedioznawca, dziennikarz, animator kultury, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk społecznych. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze mediów i komunikacji społecznej. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny: a) specjalizacji technologie edukacyjne (edukacja prorozwojowa I stopień), b) biznesowych studiów podyplomowych: Big Data – Analytics&Society, c) studiów podyplomowych dla nauczycieli: nauczanie informatyki i zajęć komputerowych. Współtwórca biznesowych studiów podyplomowych: a) Public Relations w sektorze prywatnym i publicznym, b) Fashion Marketing Manager. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, zespół mediaworkingu.

rozwińJego zainteresowania badawcze obejmują m.in. nowoczesną komunikację społeczną, marketingową i medialną (social, cloud, big data, mobile, new media, game studies), psychologię mediów i reklamy, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami, edukacyjne zastosowania mediów i technologii, dziennikarstwo muzyczne, kulturę popularną. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci”, a także ponad tysiąca pięciuset godzin audycji radiowych.

Ciekawi mnie

rozwińŻycie

dr Marcin Fabjański

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

dr Marcin Fabjański

wykładowca

O mnie

rozwińTrener, pisarz, autor filmów dokumentalnych. Autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm uliczny” i książki „Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”. Twórca unikalnych szkoleń i autorytet z zakresu filozofii życia i treningu mentalnego. Pisarz i autor filmów dokumentalnych nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. W magazynie „Coaching” prowadzi autorską rubrykę „Metafizyka dla neurotyka”, w „Dużym Formacie” felieton „Architektura emocji”. Regularnie pisze do Magazynu Świątecznego „Gazety Wyborczej” i „Forbesa.” Twórca Szkoły Filozofii Dostrojenia do Procesu Życia: www.selfoff.com

dr Tomasz Kozłowski

wykładowca

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja Prorozwojowa I i II stopnia

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

 

dr Tomasz Kozłowski

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent socjologii UMK w Toruniu, autor blisko 200 prac – w tym trzech książek, artykułów naukowych, analiz i raportów, esejów i felietonów. Wcześniej analityk i ekspert w Press-Service Monitoring Mediów (autor analiz w branżach motoryzacyjnej, finansowej, komunikacyjnej, sportowej i wielu innych). Jeszcze wcześniej – dziennikarz i redaktor w studenckim Radiu Sfera. Obecnie popularyzator zmian w polskim szkolnictwie, publicysta, współpracownik takich pism jak “Charaktery”, “Odra”, “Dyrektor Szkoły”, “Przed Szkołą”, “Madame” i in. Redaktor naczelny czasopisma {Slow}. Szkoleniowiec i bloger. Współtwórca nowatorskich kierunków kształcenia.

Ciekawi mnie

rozwińSocjologia i psychologia ewolucyjna, antropologia kultury, psychologia pozytywna, socjologia edukacji i mediów, kulturowe aspekty dzieciństwa i wychowania. Pasjonat muzyki, kuchni, książek, gór, biegów i craftowego piwa. Uwielbia pisać i poznawać nowych ludzi. Częste stany flow osiąga w słuchawkach i w rozmowie, za kierownicą i przy klawiaturze. Właściciel prawdopodobnie najlepiej wytresowanej kotki na świecie. Etatowy optymista i zrzęda po godzinach.

dr Beata Zamorska

wykładowca

Spotkajmy się na:

Edukacja prorozwojowa

studia podyplomowe

dr Beata Zamorska

wykładowca

O mnie

rozwińPedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne (interwencje formatywne), inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

rozwińW latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów CDV. Angażuje studentów w badanie praktyki edukacyjnej w ramach “Latającej Akademii CDV” – wspólnie ze studentami odbywa wizyty studyjne w miejscach innowacji edukacyjnych.

rozwińProwadzi Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego przy CDV.

Ciekawi mnie

rozwińJak wspierać w rozwoju osoby, zespoły i społeczności?

mgr Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja Prorozwojowa

studia podyplomowe: Nauczanie informatyki

szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych

mgr Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów

O mnie

rozwińKierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pedagog medialny, wykładowca, nauczyciel, trener, praktyk w branży medialnej, absolwent Akademii Trenera oraz Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi.

rozwińMoje kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie opierają się na dwóch filarach: szkoła (media w szkole i szkoła w mediach) oraz marketing i branża medialna. Posiadam kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w nauczaniu informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych w szkole, byłem również m. in. członkiem redakcji e-magazynu telewizji N, w praktyce zajmuję się obecnie reklamą natywną. Podczas mojej drogi zawodowej wspomagałam kilka innowacyjnych projektów marketingowych. Jestem typem naukowego i zawodowego poszukiwacza-wędrowca, który przekształca wizję w czyn.

rozwińJestem pasjonatem sprzętu Apple, a prywatnie fanem filmów Tarrantino. Zamiast kablówki opłacam Netflixa.

rozwińWiem, że jutro muszę wiedzieć więcej, niż dzisiaj.

Ciekawi mnie

rozwińCiekawią mnie technologie i ich możliwości – wszystkie, od nowych smartfonów poprzez komputery, okulary VR, tablety, aż do lodówek i mikrofalówek. Zastanawiam się, jak technologie wpłyną na życie za 20 lat. Czy będziemy się jeszcze uczyć, czy może będą nam wszczepiać implanty wiedzy? Czy będziemy rozmawiać face2face, czy może komunikować się zupełnie inaczej? Biorę pod uwagę wszystkie możliwości, jak w netflixowym “Black Mirror”.

rozwińZarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym ciekawi mnie także, dlaczego ludziom się „nie chce”?! Może dlatego, że nigdy nie byłem w takiej sytuacji i chciałbym wiedzieć.

dr Anna Michniuk

wykładowca

Spotkajmy się na:

Mediaworking

Edukacja prorozwojowa (I i II st.)

Doradztwo i coaching

studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Nauczanie informatyki

szkolenia i kursy

dr Anna Michniuk

wykładowca

O mnie

rozwińPedagog, psycholog. Członkini Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do niedawna nauczyciel języka angielskiego w klasach 0-3 SP w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu. W latach 2008-2014 współpracowała z mediami. Najpierw pracowała w Radiu Eska, później w Telewizji Polskiej. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących edukacyjnych kontekstów nowych mediów.

Ciekawi mnie

rozwiń…dokąd zabrnie człowiek kontynuując ewolucję technologiczną; co na tym zyska, a co straci?

Ciekawi ludzie

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda).

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty należy  wydrukować  i podpisać na każdej stronie!

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R038, parter Rotunda.

Osobiście:

pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze umowy o kształcenie (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

 

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA! O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu. Oryginał świadectwa dojrzałości przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie (podpisane na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Opłaty

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Grafika

Studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne. Czas trwania: 3 lata

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 lipca 2018
 • 100 PLN
  1-31 sierpnia 2018
 • 150 PLN
  1-30 września 2018
 • 300 PLN
  po 30 września 2018

Studia stacjonarne i niestacjonarne - czesne

 • 4800 PLN
  płatne jednorazowo z góry

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 2x 2400 PLN
  płatne w dwóch ratach

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 12x 400 PLN
  płatne w 12 ratach

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV!

 • 400 PLN taniej!
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Poznaj program stypendialny w Collegium Da Vinci.

Stypendia Stypendia

Za co płacisz:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku specjaliści i praktycy
 • pracujesz w małych grupach
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor i tutor
 • zajęcia z tzw. mikronauczania prowadzone w nowoczesnej fokusowni
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci warsztatów i konferencji
 • udział w projektach edukacyjnych

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok.  A412

Biuro Sprzedaży Usług Edukacyjnych

Godziny otwarcia

poniedziałek 11.00-17.00, wtorek 10.00-16.00, środa 11.00-17.00, czwartek 10.00-16.00, piątek 10.00-16.00, sobota 9.00-14.00

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.