Zarządzanie instytucją oświatową - przywództwo, kierowanie, rozwój - Szczecin | Collegium Da Vinci

Studia adresowane są do:

 • dyrektorów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli
 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej
 • nauczycieli zainteresowanych nabywaniem kompetencji w obszarach: zarządzanie zespołami dzieci, młodzieży i dorosłych oraz doskonalenie procesów nauczania i wspierania rozwoju uczących się
 • pracowników urzędów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły i placówki
 • osób niebędących nauczycielami, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola  lub placówki zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) lub stanowisko kierowników instytucji szkoleniowych (w tym ngo) i animatorów działań edukacyjnych
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia I stopnia.

Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu:

 • planowania, organizowania pracy
 • prawa oświatowego i administracyjnego w szkole
 • nadzoru pedagogicznego

 

Absolwenci studiów nabywają specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017, poz. 1597, zm. 2019, poz. 1661)

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 230 + 3 wizyty studyjne

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

 • Podstawy zarządzania i przywództwa w szkole.
 • System oświaty, struktura i organizacja pracy szkół i placówek, zadania, odpowiedzialność i uprawnienia organów w systemie oświaty.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania.
 • Prawo oświatowe i administracyjne w szkole.
 • Nadzór pedagogiczny.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcja pracy i rozwoju szkoły, planowanie pracy.
 • Administrowanie i zarządzanie finansami w szkole, zamówienia publiczne, kontrola zarządcza.
 • Szkoła w środowisku lokalnym.

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

 

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Na opłaty za studia składają się z opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sieprnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 2 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  280 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 280 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30