Terapia zajęciowa z arteterapią - Szczecin | Collegium Da Vinci

Studia skierowane są w szczególności do:

 • nauczycieli, pedagogów
 • terapeutów
 • pracowników socjalnych
 • pracowników służby zdrowia
 • instytucji działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
 • wszystkich innych osób pragnących zdobyć uprawnienia w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii.
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

 • Słuchacz posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesu terapii zajęciowej.
 • Słuchacz będzie projektował autoterapeutyczny proces z unikatowym połączeniem z terapią zajęciową.
 • Słuchacz uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii w rozwoju twórczym kreatywnego nauczyciela.
 • Absolwent będzie mógł realizować  proces terapeutyczny z dzieckiem, podopiecznym, pacjentem, klientem.
 • Możliwość zatrudnienia w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, placówkach służby zdrowia, klubach seniora, domach pomocy społecznej.

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia się odbywają się w trybie weekendowym.

 

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120 (w tym 30 praktyka grupowa)

  Liczba godzin praktyki

Program studiów

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.
 • Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy.
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji.
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Podstawy logopedii.
 • Język migowy.
 • Podstawy terapii zajęciowej.
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej.
 • Prowadzenie terapii zajęciowej.
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego.
 • Metodyka pracy w arteterapii i terapiach kreatywnych.
 • Arteterapia w medycynie i edukacji.
 • Biblioterapia.
 • Choreoterapia.
 • Dramoterapia.
 • Teatroterapia.
 • Ergoterapia – prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie.
 • Organizacja czasu wolnego i rekreacja.

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Kierownik studiów

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Partnerzy kierunku

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Terapia zajęciowa z arteterapią

Na opłaty za studia składają się z opłata wpisowa oraz czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 2900 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1450 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  290 PLN
  płatnść w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 290 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny , dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30