Pedagoterapia i mediacje szkolne - Szczecin | Collegium Da Vinci

Studia kierowane są do:

 • pedagogów szkolnych
 • terapeutów pedagogicznych
 • nauczycieli – wychowawców klas
 • pozostałych nauczycieli pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i Partnera kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe .
 • Terapia pedagogiczna dzięki połączeniu jej z mediacją szkolną sprawia, że studia mają wysoce unikatowy charakter.
 • Dodatkowy aspekt mediacyjny sprawia, że uczestnik zostaje wyposażony w bogaty warsztat praktycznych umiejętności z uczniem, rodzicami, współpracownikami.
 • umiejętność realizacji terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem i uczniem
 • wiedza w obszarze szeroko pojmowanej mediacji szkolnej
 • wypracowanie własnych strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu pomiędzy uczniami, rodzicami a także najbliższymi współpracownikami.

Absolwent powyższych studiów, będzie mógł wspierać dziecko w rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych, poprzez szereg oddziaływań o charakterze pedagogicznym nastawionych na:

 • rozpoznawanie przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych
 • niwelowanie trudności oraz na eliminowanie ujemnych konsekwencji
 • podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania.

Jeśli słuchacz jest nauczycielem przedmiotu czy innym specjalistą – będzie skuteczniej wykonywał swoje zadania.

Dodatkowym atutem jest poszerzenie kompetencji o zasady postępowania mediacyjnego. Studia stanowią doskonały fundament do ukończenia akademii mediacji w przyszłości na bazie zdobytych kompetencji w toku proponowanych studiów.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

 • Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem.
 • Mediacja szkolna.
 • Diagnoza i metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Prawne podstawy terapii pedagogicznej.
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze – zaburzenia rozwoju ruchowego.
 • Tutorial.
 • Profilaktyka i psychoedukacja w pracy terapeuty.
 • Terapia zajęciowa.
 • Elementy terapii ręki.
 • Integracja sensoryczna.

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Pedagoterapia i mediacje szkolne

Na opłaty za studia składają się z opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 2 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  280 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 280 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30