Neurologopedia z elementami SI - Szczecin | Collegium Da Vinci

Neurologopedia z elementami SI – rekrutacja zakończona

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe Szczecin

Celem kierunku jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy. Spotykamy coraz więcej przypadków patologii ciąży, wad genetycznych, chorób nowotworowych, wypadków komunikacyjnych gdzie potrzeba do terapii wykwalifikowanych specjalistów, czyli neurologopedów. Proponowane studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Uzyskane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

 

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

 • Podyplomowych studiów logopedycznych.
 • W ramach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów.
 • Specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Absolwent podyplomowych studiów Neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, Ośrodkach Wczesnej Interwencji jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Wymagane od kandydata: ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy.

Opis

Wymagane od kandydata

Ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy zdobyte w ramach:

 1. Podyplomowych studiów logopedycznych,
 2. Studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów,
 3. Specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje neurologopedy – uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, Ośrodkach Wczesnej Interwencji jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 412

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 50

  Liczba godzin praktyk

Program studiów:

I. Przygotowanie merytoryczne (125 godz.)

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 • Neurologiczne podstawy fizjologii i patologii rozwoju dzieci.
 • Fizjoterapia – ocena i elementy terapii.
 • Terapia polisensoryczna stymulująca rozwój dziecka.
 • Elementy gerontologopedii, onkologopedii.
 • Elektrostymulacje w neurologopedii.
 • Dziecko dwujęzyczne u logopedy.
 • Mowa a wysoka technologia.
 • Podstawy psychiatrii. Zaburzenia mowy w chorobach psychicznych i otępiennych.
 • Mowa osób laryngektomowanych.
 • Zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy – dysglosja.
 • Rodzic/Terapeuta – jak radzić sobie ze stresem.
 • Warsztat pracy neurologopedy.
 • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

II. Przygotowanie dydaktyczno – metodyczne (227 godz.)

 • Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego.
 • Neurologopedyczna diagnoza noworodków i niemowląt.
 • Diagnoza i terapia u dzieci chorych neurologicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi.
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej. Kinesjotaping w logopedii.
 • Skuteczne a mniej znane metody wspierające terapię neurologopedyczną – One Brain, Orginal Play, Kamertony, Logorytmika, Feldenkrais, Taktylna.
 • Mutyzm nowe wyzwanie dla terapeuty.
 • Ocena i terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad genetycznych.
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych.
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia.
 • Dysfagia – diagnoza i terapia.
 • Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna i terapia OPT.
 • Zaburzenia mowy o typie afazji – dzieci, dorośli.
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.
 • Diagnoza i terapia dyzartrii- dzieci, dorośli.
 • Metody pracy z dzieckiem niemówiącym.

III. Tutorial (10 godz.)
IV. Praktyka (50 godz.) (praktyka grupowa 25 godz. będzie realizowana na terenie specjalistycznych placówek np.: szpitalne oddziały neurologiczne, przedszkola integracyjne etc.)

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymagnych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem, efektów przebiegu studiów.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Neurologopedia z elementami SI

Na opłaty za studia składają się opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 4 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  480 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 480 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30