Nauczanie fizyki - Szczecin | Collegium Da Vinci

Nauczanie fizyki

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe Szczecin

Studia podyplomowe nadają uprawnienia do nauczania fizyki. Kierunek łączy wiedzę merytoryczną z metodyczną i daje całościowe przygotowanie do prowadzenia zajęć z fizyki we wszystkich typach szkół. Dzięki zajęciom terenowym oraz spotkaniom z praktykami słuchacze studiów będą w stanie po ich ukończeniu pokazać uczniom, że fizyka to nie tylko przedmioty szkolne, ale także element świata ich otaczającego.

Dla kogo?

Studia adresowane są do nauczycieli – absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie spotkanie absolwent

 • absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do nauczania fizyki jako kolejnego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej,
 • absolwent studia drugiego stopnia lub poziomch studia magisterskich uzyskali dostęp do nauczania na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, edukacja, technikum, szkoła zawodowa/branżowa).

Nazwa kierunku, plan, program i jakość wykonania czynności

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardowego świadczenia usług nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru tematu (Dz. 2017 poz. 1575).

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 270

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyki

Realizowane zagadnienia m.in.:

MODUŁ MERYTORYCZNY: PODSTAWY FIZYKI

 • Podstawy matematyki dla fizyków.
 • Ruch i mistrz.
 • Energia i zjawiska cieplne.
 • Właściwości materii.
 • Elektryczność i magnetyzm.
 • Elementy astronomii.
 • Elementy fizyki atomowej i jądrowej.
 • Ruch drgający, fale, elementy optyki.

MODUŁ METODYCZNY: FIZYKA W SZKOLE

 • Metodyka fizyki.
 • Metodyka szkolnych eksperymentów,
 • Ocenianie w różnych typach szkół.
 • Wycieczka szkolna jako metoda (zajęcia terenowe).

KOMPUTER W NAUCZANIU/UCZENIU SIĘ „NAUKA”

 • Komputerowe wspomaganie nauczania/uczenia się.
 • Arkusze kalkulacyjne w nauczaniu fizyki.

 

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymagnych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem, efektów przebiegu studiów.

 

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Nauczanie fizyki

Na opłaty za studia składają się opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 4 200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  420 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 420 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
  ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
  dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (tylko do wglądu),
  potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30