Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa - Szczecin | Collegium Da Vinci

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa – rekrutacja zakończona

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe Szczecin

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kolejnych stopni zawodowych zgodnie z Kartą nauczyciela, a także dla przygotowania merytorycznego i metodycznego oraz nadania uprawnień do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Dla kogo?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów I stopnia); szkole branżowej, zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącym w przypadku nauczycieli ze stopniem zawodowym magistra.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów Edukacja dla bezpieczeństwa jako kolejnego przedmiotu.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575), oraz
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.2017 poz. 356),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U.2018).

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 270

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyk

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Teoria bezpieczeństwa.
 • Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Podstawy bezpieczeństwa państwa.
 • Instytucje systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
 • Działania ratownicze w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Psychospołeczne aspekty zagrożeń.

 

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymagnych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem, efektów przebiegu studiów.

 

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa

Na opłaty za studia składają się opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 3 400 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 700 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  340 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 340 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić  internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30