Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu | Collegium Da Vinci Poznań

Tytuł projektu: Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu

Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 7 822 298,88 zł

Wartość dofinansowania: 7 111 180,80 zł

Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji studentów CDV na rynku pracy branży ICT, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem: zmodyfikowanym, dostosowanym do potrzeb społeczno – gospodarczych kierunkom kształcenia realizowanym z udziałem praktyków, wykładom prowadzonym przez gości z zagranicy i szkoleniom odpowiadającym na zdefiniowane oczekiwania pracodawców. Ponadto, poprzez podniesienie kompetencji przez kadrę dydaktyczną (umiejętności dydaktyczne, informatyczne, w tym cyfrowe) i kadrę zarządzającą (umiejętności zarządcze i informatyczne, w tym cyfrowe) oraz zastosowanie praktycznych rozwiązań informatycznych usprawni się sposób wymiany informacji, wzrośnie atrakcyjność studiowania oraz stopień przyswajania niezbędnej, praktycznej wiedzy.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 1 060 osób, w tym: 965 studentów / studentek oraz 95 przedstawicieli kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracji.

Zmodyfikowane kierunki kształcenia objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Marketing internetowy, studia I i II stopnia
 • Informatyka, studia I stopnia

Zadania do realizacji:

 • opracowanie programów kształcenia i realizacja zajęć dydaktycznych na nowych
  i udoskonalonych kierunkach studiów I i II stopnia: Marketing internetowy i Informatyka
 • prowadzenie wykładów i warsztatów przez zagranicznych wykładowców
 • realizacja certyfikowanych szkoleń, dodatkowych zadań praktycznych realizowanych
  w formie projektowej, dodatkowych zajęć organizowanych z praktykami przygotowującymi do wejścia na rynek pracy dla studentów
 • organizacja szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej (umiejętności dydaktyczne
  i informatyczne) i kadry zarządzającej (umiejętności zarządcze i informatyczne)
 • przygotowanie i wdrożenie systemu do zarządzania kształceniem Da Vinci LMS