You are welcome at CDV! Collegium Da Vinci uczelnią otwartą. | Collegium Da Vinci Poznań

Tytuł projektu: You are welcome at CDV! Collegium Da Vinci uczelnią otwartą.

Program finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

Całkowita wartość projektu: 481.403,00 zł

Wartość dofinansowania: 481.403,00 zł

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału CDV w zakresie przyjmowania studentów i kadry akademickiej
z poza granic kraju.

Grupa docelowa: Pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni, pionu administracji oraz kadra zarządzająca uczelnią – 60 osób.

Zadania do realizacji:

  • Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej
  • Rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”
  • Przygotowanie organizacyjne uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy
  • Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku; kadry dydaktycznej, naukowej
    i administracyjnej

Zasada Konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NAWA z dnia 22 lutego 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NAWA z dnia 25 stycznia 2021 r.