URBAN MANAGEMENT - międzynarodowe studia dla przyszłych pokoleń | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: URBAN MANAGEMENT – międzynarodowe studia dla przyszłych pokoleń
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.09.2021
 • Całkowita wartość projektu: 1 429 518,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 385 553,00 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Udostępnienie międzynarodowego programu kształcenia dla 30 studentów Collegium da Vinci, w tym min. 9 kobiet, z Polski i cudzoziemców, umożliwiającego studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, przyczyniającego się do umiędzynarodowienia uczelni oraz rozwoju polskiej gospodarki i rynku pracy, w okresie 07.2017-09.2021.

Osiągnięcie celu będzie efektem realizacji programu nowoutworzonego międzynarodowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia Urban Management.

Grupa docelowa:

Projekt skierowano do 30 studentów (w tym 9 kobiet) studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Urban Management, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniają 1 kryterium:

 1. status studenta pierwszego roku studiów I stopnia kierunku Urban Management w Collegium Da Vinci, który dopiero został przyjęty na studia i nie rozpoczął jeszcze kształcenia w CDV.

W projekcie mogą wziąć udział studenci rozpoczynający edukację w CDV w roku akademickim 2017/2018.

Cudzoziemcy stanowić będą 50% uczestników projektu.

Program studiów międzynarodowych został przygotowany w oparciu o zachodnie wzorce i realizowany jest przez holenderskich wykładowców i specjalistów z obszaru urbanistyki. W całości prowadzony w języku angielskim. Kierunek Urban Management powstał we współpracy z najlepszym holenderskim uniwersytetem nauk stosowanych NHTV Breda University of Applied Sciences. Program studiów pozwoli studentom zdobyć wymagane na rynku pracy kompetencje i płynnie wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej po zakończeniu kształcenia.

Zadania do realizacji:

 1. Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunku Urban Management.
 2. Wsparcie cudzoziemców przez CDV – szkolenia, warsztaty, indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia i konwersatoria z języka polskiego w celu przygotowania cudzoziemców do kontynuowania studiów w Polsce lub podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia
 3. Wsparcie cudzoziemców w zakresie zakwaterowania i utrzymania w trakcie studiów.