Collegium Da Vinci szkołą dla wszystkich. Poprawa dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami | Collegium Da Vinci Poznań

Tytuł projektu: Collegium Da Vinci szkołą dla wszystkich. Poprawa dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 150 270,65 zł

Wartość dofinansowania: 3 999 799,65

Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Cel główny projektu – zwiększenie dostępności Collegium Da Vinci dla osób z niepełnosprawnością  poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego oraz poprawę dostępności szkolnictwa wyższego.

Celem jest wzrost potencjału uczelni zmierzający do zwiększenia poziomu rekrutacji osób z niepełnosprawnościami oraz jednocześnie wzrost standardu kształcenia osób z niepełnosprawnością będących w trakcie nauki w CDV, w oparciu o praktyczny, dostosowany do potrzeb rynku model kształcenia stosowany w CDV.

Grupa docelowa:

Wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji zostanie objętych 80 osób z kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Studenci CDV zostaną objęci indywidualnym wsparciem w zakresie:

 • dostosowanie procesów kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  poprzez indywidualna współpracę z  konsultantem edukacyjnym,
 • zapewnienie indywidualnych lektoratów j. angielskiego oraz tłumacza j. migowego dla studentów wymagających takiego wsparcia,
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego dla studentów,
 • prowadzenia dostosowanych form zajęć sportowych,
 • przeprowadzenie cyklicznych warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego.

Zadania do realizacji:

 1. Zapewnienie indywidualnego wsparcia dla studentów poprzez zatrudnienie tłumacza języka migowego, psychologa,  konsultanta edukacyjnego oraz stworzenie indywidualnego lektoratu j. angielskiego,
 2. Modernizacja architektury uczelni poprzez zakup systemu informacji dźwiękowej, systemu FM, windy i sprzętu treningowego,
 3. Dostosowanie administrowanych stron internetowych oraz platformy e-learningowej na potrzeby studentów i kandydatów z niepełnosprawnościami, zakup skanerów ręcznych do biblioteki oraz bazy e-booków,
 4. Wypracowanie zasad dotyczących osób z niepełnosprawnością w CDV w oparciu o sześć obszarów dostępności, które zostaną opublikowane jako zarządzenie Rektora,
 5. Dostosowanie wsparcia edukacyjnego poprzez stworzenie kursów e-learningowych zgodnie z zasadami: indywidualizacji, podmiotowości, rozwijania potencjału osób z niepełnosprawnością, racjonalności dostosowania, utrzymania standardu akademickiego, utrzymania adaptacji najbliższych standardowym metodom prowadzenia zajęć oraz zachowanie zasady równych praw i obowiązków,
 6. Kompleksowe szkolenia z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością w procesie studiowania dla kadry dydaktycznej i administracyjnej CDV.