Collegium Da Vinci - a place for everyone | Collegium Da Vinci Poznań

Tytuł projektu: Collegium Da Vinci – a place for everyone

Program finansowania: Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Okres realizacji projektu: 02.05.2022 r. do 30.04.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 339 130,00 zł

Wartość dofinansowania: 339 130,00 zł

Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

 1. Zapewnienie jak najszerszego wsparcia zagranicznym studentom, którzy podjęli studia w CDV.
 2. Sukcesywne niwelowanie zdiagnozowanych barier (językowych, administracyjnych, kulturowych, psychologicznych), tak, aby studenci zagraniczni:
  • mieli takie same szanse na pomyślne uczestnictwo w zajęciach i życiu uczelni jak polscy studenci,
  • aby z powodzeniem mogli przygotować oraz obronić pracę dyplomową.
 3. Likwidacja poczucia wyobcowania w nowym środowisku kulturowym, wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności akademickiej, a także miejskiej (do miasta, które daje dobry poziom życia).
 4. Zapobieganie decyzjom o rezygnacji ze studiów z powodu zdiagnozowanych barier. Zapobieganie poczuciu tymczasowości.

Grupa docelowa:

 1. Zagraniczni studenci, którzy podjęli studia w CDV.
 2. Kadra dydaktyczna, administracyjna oraz kierownicza, która ma styczność w swojej pracy ze studentami zagranicznymi.

Zadania do realizacji:

 1. Wdrożenie anglojęzycznej wersji Wirtualnej Uczelni. Przetłumaczenie dokumentów, do których dostęp ma student polskojęzyczny, na j. angielski.
 2. Utworzenie słownika w wersji pdf – publikacji, w której zawarte będą najważniejsze pojęcia dotyczące kierunków studiów, na które przyjeżdżają studenci zza granicy, którzy docelowo będą studiować w języku polskim. Słownik ma ułatwić komunikację z wykładowcami oraz pisanie prac dyplomowych.
 3. Zakup przenośnych translatorów elektronicznych, które byłyby wykorzystywane przez studentów zagranicznych w czasie polskojęzycznych wykładów, spotkań, rozmów.
 4. Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej w zakresie obsługi klienta anglojęzycznego.
 5. Realizacja szkoleń skierowanych do kadry dydaktycznej i administracyjnej z zakresu różnic kulturowych.
 6. Utworzenie stanowiska dla osoby odpowiedzialnej za kontakt ze studentami zza granicy, którzy przeszli już etap rekrutacji i studiują w CDV.
 7. Realizacja tzw. Orientation Week, podczas którego studenci zza granicy poznają sposób funkcjonowania uczelni oraz podstawowe informacje z zakresu polskiej kultury i historii.
 8. Uruchomienie pomocy psychologicznej dla studentów zza granicy.