Struktura księgozbioru | Collegium Da Vinci Poznań

Struktura księgozbioru

00 OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY
004 INFORMATYKA, TECHNIKA KOMPUTEROWA
004.4 PROGRAMOWANIE
004.451 SYSTEMY OPERACYJNE
004.7 SIECI KOMPUTEROWE
004.774 STRONY WWW
KOLEKCJA ADOBE
004.92 GRAFIKA KOMPUTEROWA
005 ZARZĄDZANIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
005.2 Zarządzanie strategiczne, biznesplany, start-upy, innowacje
005.32 Psychologia zarządzania / kultura organizacyjna
005.34 Przywództwo / liderzy biznesu
005.57 Komunikacja w zarządzaniu, mediacje, negocjacje
005.8 Zarządzanie projektem
008+39 KULTURA. HISTORIA KULTURY. ETNOLOGIA. FOLKLOR
02 BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO
050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO
061 ORGANIZACJE. STOWARZYSZENIA
1 FILOZOFIA. FILOZOFIA KULTURY
159.9 PSYCHOLOGIA
159.91 PSYCHOFIZJOLOGIA. NEUROPSYCHOLOGIA
159.92 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA
159.923 PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH. OSOBOWOŚĆ
159.93 PROCESY POZNAWCZE
159.938 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
159.94 EMOCJE I MOTYWACJE
16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA
17 ETYKA
2 RELIGIA. TEOLOGIA
303 METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH
304+364 POLITYKA SPOŁECZNA. POMOC SPOŁECZNA
305 PROBLEMATYKA PŁCI. GENDER STUDY
311 STATYSTYKA
314 DEMOGRAFIA
316 SOCJOLOGIA OGÓLNA
316.3 SPOŁECZEŃSTWA I SPOŁECZNOŚCI
316.34 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE
316.35 SOCJOLOGIA GRUP. ORGANIZACJE SPOŁECZNE
316.4 PROCESY SPOŁECZNE
316.6 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
316.65+659 PUBLIC RELATIONS. REKLAMA
316.7 SOCJOLOGIA KULTURY
316.77 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
316.77+659.3 MASS MEDIA
32 NAUKI POLITYCZNE
32.019 MARKETING I PSYCHOLOGIA POLITYKI
321 TEORIA I FORMY WŁADZY. PAŃSTWO
323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
323.28 TERRORYZM
324 WYBORY. REFERENDA
327 POLITYKA MIĘDZYNARODOWA. DYPLOMACJA
327.5 BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
328/329 PARLAMENTY. RZĄDY. PARTIE I RUCHY POLITYCZNE
33 EKONOMIA
331 PRACA. RYNEK PRACY
331.104 HUMAN RELATIONS
336 Finanse, bankowość, podatki
338/339 GOSPODARKA ŚWIATOWA
339.1 Sprzedaż konsumpcyjna
339.138 MARKETING
338.48 TURYSTYKA
338.48-6 RODZAJE TURYSTYKI
338.482 ASPEKTY TURYSTYKI
338.486 EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ
340 OGÓLNE ZAGADNIENIA PRAWA
341 PRAWO MIĘDZYNARODOWE
341.12(4-67) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
342 PRAWO PUBLICZNE. KONSTYTUCJE
342.7 PRAWA CZŁOWIEKA. PRAWA OBYWATELSKIE
343 PRAWO KARNE
343.8/.9 NAUKI KRYMINALNE. PENOLOGIA
346 PRAWO GOSPODARCZE
347 PRAWO CYWILNE
347.2-5 PRAWO CYWILNE RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIA
347.6 PRAWO RODZINNE, OPIEKUŃCZE I SPADKOWE
347.7 PRAWO SPÓŁEK, HANDLOWE, FINANSOWE, UBEZPIECZENIA
347.9 POSTĘPOWANIE CYWILNE. SĄDOWNICTWO
349 RÓŻNE RODZAJE PRAWA
35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. WOJSKOWOŚĆ
352/353 SAMORZĄD TERYTORIALNY. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA
355/359 SIŁY ZBROJNE. SZTUKA WOJENNA
364.6+348.9 PATOLOGIE SPOŁECZNE
37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE
37.018.01 WYCHOWANIE W RODZINIE
37.018/.091 NAUCZANIE. ORGANIZACJA SZKOLNICTWA. METODYKA
373 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
374 OŚWIATA POZASZKOLNA
376 PEDAGOGIKA SPECJALNA / SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE / RESOCJALIZACJA
377/378 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I WYŻSZE
502/504 NAUKA O ŚRODOWISKU. OCHRONA ŚRODOWISKA
51 MATEMATYKA
61 MEDYCYNA
613 UZALEŻNIENIA
615 PSYCHOTERAPIA
616 PSYCHOPATOLOGIA. PSYCHIATRIA. PSYCHOLOGIA KLINICZNA
71/72 PLANOWANIE PRZESTRZENNE. ARCHITEKTURA
7 SZTUKA. HISTORIA SZTUKI
7.05 DESIGN
7(083.824) KATALOGI WYSTAW
75/76 MALARSTWO. GRAFIKA
791/792 FILM. TEATR
793/799 ROZRYWKA. SPORT
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE.
82.0 TEORIA LITERATURY
821 LITERATURA PIĘKNA
82-92 REPORTAŻE. PUBLICYSTYKA. FELIETONY
82-93 LITERATURA DLA MŁODZIEŻY. LEKTURY
811 POSZCZEGÓLNE JĘZYKI
811.111 JĘZYK ANGIELSKI
811.112.2 JĘZYK NIEMIECKI
811.131.1 JĘZYK WŁOSKI
811.133.1 JĘZYK FRANCUSKI
811.161.1 JĘZYK ROSYJSKI
908+913 KRAJOZNAWSTWO I GEOGRAFIA
929 BIOGRAFIE
94 HISTORIA POWSZECHNA
94(4/9) HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW
94(438) HISTORIA POLSKI (OD PRADZIEJÓW DO II WOJNY ŚWIATOWEJ)
94(438).083 HISTORIA PRL (1944-1989)
(4-67) UNIA EUROPEJSKA
1…9(03) CZYTELNIA