Klauzula informacyjna – Managerskie Procesy Rozwojowe – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Klauzula informacyjna – Managerskie Procesy Rozwojowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy
  ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, tel. +48 61 271 10 00, adres e-mail: info@cdv.pl.
 2. Collegium Da Vinci wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt adres e-mail: iod@cdv.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Jeżeli udzieliła Pani/Pan stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Collegium Da Vinci, to Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom przetwarzającym dane biorące udział w realizacji Programu Rozwojowego Business HR Partner/ Hybrid Team Leader. Są to AMS Prestige Sp. z. o. o. oraz Ahead Group Sp. z o. o. a także instytucje uprawnione do kontroli działalności administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in.: dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 10. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku ze złożonym przez Panią/Pana zapytaniem na temat oferowanej usługi. W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Okres ten wynosi 5 lat. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć ten okres. Po upływie wyżej wymienionego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 12. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z realizacją celów marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub do momentu złożenia żądania usunięcia danych.
 13. Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).