Doradztwo i coaching po raz kolejny wyróżnione! – Collegium Da Vinci Poznań

Doradztwo i coaching po raz kolejny wyróżnione!

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej zakończyła się oceną pozytywną, a w dwóch kryteriach doradztwo i coaching otrzymało ocenę wyróżniającą.

W Collegium Da Vinci odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która nadzoruje jakość kształcenia na wszystkich uczelniach w kraju. Komisja przeprowadziła audyt jakości kształcenia na kierunku doradztwo i coaching, który zakończył się dużym sukcesem. Studia spełniają wszystkie kryteria oceny programowej.

PKA po raz pierwszy oceniała jakość kształcenia na doradztwie i coachingu. W trakcie wizytacji odbyły się spotkania z wykładowcami, studentami, z osobami odpowiedzialnymi za praktyki, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, osobami niepełnosprawnymi, samorządem studenckim, kołami naukowymi, a także przedstawicielami biura karier. Komisja dokonała również przeglądu prac dyplomowych, a także przedłożonej dokumentacji.

Kryteria oceny programowej

Polska Komisja Akredytacyjna w szczególny sposób doceniła doradztwo i coaching za koncepcję kształcenia, program studiów, kadrę dydaktyczną, w tym praktyków oraz skuteczność zapewniania najwyższych standardów kształcenia i ich jakości. Wyróżniono współpracę Wydziału Nauk Społecznych z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym oraz umiędzynarodowienie procesu kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na opiekę nad studentami, wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne.  Wysoko oceniono infrastrukturę uczelni, która spełnia wszystkie warunki niezbędne do prowadzenia na najwyższym poziomie zajęć praktycznych, w tym sesji coachingowych.
 • KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I JEJ ZGODNOŚĆ Z MISJĄ I STRATEGIĄ UCZELNI

  W uzasadnieniu swojej decyzji zespół oceniający PKA podkreślił, że koncepcja kształcenia nie tylko uwzględnia międzynarodowy rozwój nauki w dziedzinach i dyscyplinach właściwych dla prowadzonego programu kształcenia, ale odpowiada międzynarodowej praktyce nauczania kierunkowego oraz dorobkowi środowiska coachingowego, czego gwarantem jest stała współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przede wszystkim z ICF i REFA.
  Praktyczność kierunku – rozwijana na bazie wdrażania najlepszych praktyk i standardów coachingowych – odzwierciedla oparcie kierunku o szereg dyscyplin naukowych w tym psychologię i zarządzanie oraz zróżnicowany składz osób tworzących kadrę naukowo-dydaktyczną.

 • PROGRAM KSZTAŁCENIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  Komisja w raporcie pokontrolnym w pełni doceniła koncepcję kształcenia przyjętą na doradztwie i coachingu. Zwróciła uwagę na zajęcia, które są prowadzone przez certyfikowanych trenerów i doradców, którzy mają odpowiednie doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią. Dominującą metodą ich pracy ze studentami są warsztaty, które pozwalają studentom na uczestnictwo w procesach doradczych i szkoleniowych.

 • SKUTECZNOŚĆ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  W ocenie PKA dobrą praktyką stosowaną na kierunku doradztwo i coaching jest organizacja po każdym semestrze spotkań Dziekana i Kierownika Katedry z przedstawicielami biznesu prowadzącymi zajęcia oraz ze studentami. Spotkania mają na celu poznanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat programu studiów, warunków kształcenia oraz propozycji modyfikacji realizacji efektów kształcenia. Wnioski ze spotkania są uwzględniane przy tworzeniu modyfikacji procesu kształcenia.

 • KADRA PROWADZĄCA PROCES KSZTAŁCENIA

  W opinii Komisji polityka kadrowa jest powiązana ze strategicznymi założeniami uczelni, a szczególnie z celami nauczania. Działania są transparentne, przemyślane i konsekwentne. Podlegają stałej kontroli i nadzorowi przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów diagnozy i oceny.
  Kadra jest zróżnicowana z uwagi na reprezentowane dyscypliny naukowe, dorobek i doświadczenie. Dowodzi to trafności polityki kadrowej zorientowanej na zaspakajanie przede wszystkim celów kształcenia.

 • WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W PROCESIE KSZTAŁCENIA - wyróżnienie

  Komisja zwróciła uwagę na liczne kontakty uczelni z lokalnym środowiskiem społecznym
  i gospodarczym, które umożliwiają współpracę z doświadczonymi praktykami. Wyróżniony został wielostronny dialog sprzyjający wymianie opinii pomiędzy pracownikami, studentami i praktykami. W szczególny sposób zwrócono uwagę na fakt, iż w CDV pracodawcy mają realny wpływ na dobór treści i efektów kształcenia. Doceniono również praktyczne przygotowanie studentów doradztwa i coachingu w oparciu o aktywizujące formy kształcenia wzmacniające samodzielność i odpowiedzialność studentów, jak i praktyczne stosowanie wiedzy i umiejętności. W raporcie PKA wskazano również na fakt, iż doradztwo i coaching jest jedynym kierunkiem studiów w Polsce w ramach, którego studenci mogą realizować kurs akredytowany ICF.

 • UMIĘDZYNARODOWIENIE PROCESU KSZTAŁCENIA – wyróżnienie

  PKA wyróżniła współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi praktyków doradztwa i coachingu. Umożliwia to ciągłe ulepszanie programu kształcenia, by odpowiadał potrzebom pracodawców i był zgodny z najnowszymi trendami. W raporcie podkreślono, iż uczelnia zaangażowana jest we współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi praktyków doradztwa i coachingu. Umożliwia to ciągłe ulepszanie programu kształcenia, by odpowiadał on współczesnym potrzebom pracodawców oraz był zgodny z najnowszymi trendami w praktycznym kształceniu w obszarze doradztwa i coachingu.

 • INFRASTRUKTURA WYKORZYSTYWANA W PROCESIE KSZTAŁCENIA

  PKA sprawdziła także infrastrukturę zapewniającą studentom komfortowe warunki do nauki i pracy, profesjonalne wyposażenie sal dydaktycznych oraz uczelnianą fokusownię. Uznano, że CDV posiada infrastrukturę niezbędną do prowadzenia praktycznych studiów, sprzyjającą tworzeniu środowiska ułatwiającego wszechstronny rozwój akademicki.

 • OPIEKA NAD STUDENTAMI ORAZ WSPARCIE W PROCESIE UCZENIA SIĘ

  Komisja podkreśliła, że studentom ocenianego kierunku zapewnianych jest wiele form wsparcia. Studenci mogą liczyć na pomoc pracowników naukowych, szczególnie w trakcie trwania zajęć dydaktycznych czy realizowaniu prac dyplomowych. Zwrócono uwagę na Biuro Karier zapewniające pomoc przy wchodzeniu studentów na rynek pracy oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością, zajmujący się organizowaniem pomocy dla studentów niepełnosprawnych. Jako dobre praktyki uznano powołanie stanowiska Anioła, który służy pomocą studentom oraz cykliczne spotkania Dziekana ze studentami mających na celu omówienie zadowolenie studentów z otrzymywanego wsparcia ze strony uczelni.

Dużym sukcesem dla każdej ze szkół wyższych jest uzyskanie w ocenianych przez PKA kategoriach wyłącznie ocen pozytywnych i wyróżniających. Ale to nie pierwszy sukces doradztwa i coachingu i tak wysokie noty nikogo nie dziwią, są jedynie motywacją do ciągłego ulepszania programu studiów, aby był jeszcze bardziej atrakcyjny dla naszych studentów. Przypomnijmy, że w roku akademickim 2015/2016 kierunek doradztwo i coaching został nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” oraz znalazł się na szczycie listy studiów coachingowych w Polsce według magazynu „Cogito”.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.