Jak być smart we współczesnych miastach | Collegium Da Vinci Poznań

Jak być smart we współczesnych miastach

Na to pytanie odpowiadają projekty studentów Urban Management i informatyki w CDV!

Jak być smart we współczesnych miastach? W ostatnich dniach na to pytanie odpowiadali studenci Collegium Da Vinci!

Studenci II i III roku Urban Management prezentowali swoje rozwiązania urbanistyczne w ramach projektów Studio Ideal City i Studio Smart City.

Z kolei studenci IT – koncepcję Technology Simplified  – learning about technology by elderly people polegająca na włączenie w proces zmian technologicznych seniorów. Celem było opracowanie programu integrującego podstawową wiedzę na temat funkcjonowania Internetu z praktycznymi aspektami wykorzystania podstawowych narzędzi technologicznych.

Na czym polegają studenckie projekty?

  • W projekcie Studio Smart City studenci pracowali nad projektem ideowym miasta tworzonego praktycznie od podstaw (np. w trudnych warunkach klimatycznych – pustyni), proponując rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, środowiskowe, model społeczny i zarządzania, który w ich ocenie definiuje miasto i społeczeństwo jako smart.
    Celem było m.in. krytyczne spojrzenie i interpretacja, co oznacza bycie smart lub/i inteligent w kontekście projektowania przestrzeni miasta, organizacji jego funkcjonowania, proekologicznych rozwiązań, funkcjonowania mieszkańców czt dostępu do kultury.
  • Studio Ideal City to projekt definiujący najważniejsze w ocenie studentów elementy miasta, które przybliżają go do tzw. modelu idealnego. Projekt bazujący na dotychczasowej wiedzy studentów zgromadzonej w ramach Studio, począwszy od pierwszego semestru.
    Studenci zdobywali na każdym etapie nauki wiedze na temat powstawania i funkcjonowania miast, procesów kształtujących miasto, projektowania przestrzeni, funkcjonalności miejskich wpływających na jakość życia, gospodarki, zarządzania, trendów społecznych, ekonomicznych, ekspansji przedmieść,  przestrzeni publicznych, różnorodności kulturowej, tożsamości miast.
    Bazą do projektu były realnie istniejące miasta, dla których studenci projektowali rozwiązania i pomysły związanie z ich przyszłym rozwojem, jakością zagospodarowania, odpowiedzią na kryzys klimatyczny, formowaniem postaw prospołecznych czy współpracy lokalnej.

Galeria

Zaliczenia i prezentacje studentów
Zaliczenia i prezentacje studentów
Zaliczenia i prezentacje studentów

Urban Management to jedyny taki w Polsce – innowacyjny i multidyscyplinarny – kierunek studiów w języku angielskim (wymagany poziom B1 – średnio zaawansowany), który powstał w ścisłej współpracy z Breda University of Applied Sciences, jedną z najlepszych międzynarodowych uczelni zawodowych w Holandii.

Urban Management przygotowuje do życia i pracy w zglobalizowanym świecie. Pomaga rozwijać umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu na rynku pracy, którego tradycyjny model funkcjonowania ulega wyraźnemu przekształceniu. Zdolność do współpracy, kreatywne rozwiązywanie problemów, ciekawość świata, umiejętność obserwacji oraz analityczne myślenie – to obok wiedzy specjalistycznej pożądane cechy w obszarze zarządzania miejskiego.

Urban Management tworzy dla studentów inspirujące, międzynarodowe otoczenie dla ich rozwijania i praktykowania.

Projekty realizowane były w przestrzeniach poznańskiego atelier RDH Urban, które specjalizuje się w przygotowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów urbanistycznych ukierunkowanych na zintegrowane rozwiązania dla rozwoju obszarów miejskich, wiejskich oraz regionów.

“To bardzo dobry przykład współpracy z biznesem oraz tworzenia profesjonalnego otoczenia dla studentów Urban Management. Na czas zamknięcia uczelni, udostępniliśmy studentom UM naszą przestrzeń w Atelier, mogli tam spokojnie pracować, ćwiczyć, korzystać z naszej biblioteki, pracować nad makietami, odbywały się zajęcia, w tym także hybrydowe. Nie ograniczaliśmy ich w czasie, w którym mogli korzystać z Atelier. Zaliczenie jest kwintesencją praktycznie kompletnego roku współdzielenia i wspólnej pracy ze studentami.”
Sylwia Mikołajczyk
Wykładowczyni, Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Urban Management